އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނޯކަރުންނަމަވެސް ގޭގަ ކުއްޔަށް އުޅުނު ނަމަވެސް ޅިޔަނު ނަމަވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގަ އަޢުރަ ނިވާނުކުރާނަމަ ފާފަވެރިވާނެ!

ނޯކަރުންނަމަވެސް ގޭގަ ކުއްޔަށް އުޅުނު ނަމަވެސް ޅިޔަނު ނަމަވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގަ އަޢުރަ ނިވާނުކުރާނަމަ ފާފަވެރިވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

މިހާރަކަށް އައިސް ގޭގައި ގެންގުޅޭ ނޯކަރު ފިރިހެނުންނާއި ގޭގައި ކުއްޔަށް ގެންގުޅޭ ފިރިހެނުންނާއި ގޭގައި އުޅޭ ޅިޔަނުން ފަދަ ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޢުރަ ނިވާނުކޮށް އުޅެމުން އެބަގެންދެއެވެ. 

އެއްގޭގައި އުޅުމަކީ ޢާއިލީ ހައިޞިއްޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަކަމެއް ނޫނެވެ. ކައިވެނި ޙަރާމްވެ ހުއްދަވުމުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުއަންނާނެއެވެ. ވީމާ އެއް ގެއެއްގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކިތަންމެ ގާތް އެކުވެރިން ނަމަވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންވާނީ ހަމަ ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށެވެ. އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޢުރަ ނިިވާނުކުރާނަމަ ފާފަވެރިވާނެއެވެ. 

ދިވެހިބަހުން ބުރުގާ އެޅުން މިކިޔަނީ އަނހެނުންގެ ހަށިގަނޑުން ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ނުދައްކައި ފޮރުވަންޖެހޭބައި ނިވާކޮށް ފޮރުވުމަށެވެ. އެބައަކީ އަންހެނާގެ އަޢުރަ ކަމުގައިވާތީ އަޢުރަ ނިވާކުރުމަށެވެ. 

ވީމާ ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޯކަރު ނުވަތަ ބުނެވިދިއަ މީހަކީ  މަޙްރަމަކަށް (ތިމާ ކައިވެނި ޙަލާލުނުވާ ފަދަ މީހަކަށް) ނުވާނަމަ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާނާޅައި އުޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާ ފާފަވެރިވާނެއެވެ. والله أعلم

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް