އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިބާއަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ!

ތިބާއަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ތިބާއަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ! 

ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން: 

1 ބައްދަލުވާ އެންމެންނަށް ހިނިތުންވެވިދާނެއެވެ. 

2 އިޙްތިރާމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވިދާނެއެވެ. 

3 ރިވެތި އަޚްލާޤެއް ދެއްކިދާނެއެވެ. 

4 ބައްދަލުވާ އެންމެންނަށް ރަހްމްކޮށް އޯގާތެރިވެވިދާނެއެވެ.

5 މަރުވެފައިވާ އެންމެންނަށާއި ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެންނަށާއި އުފަންވާންތިބި މީހުންނަށްވެސް ހެޔޮ ދުޢާކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެންމެ ގިނަ ބައަކު ސުވަރުގެ ވަންނާނެ އަދި ރަސޫލް ﷺ އާއި އެންމެ އަރިއަހުގައިވާނެ އެއް ކަމަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަތުން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަކީ މީސްތަކުންނަށް މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިހުރުމެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް