އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަވަސް އަރުވާލައި ހިތަށް އެރިހައި ރާގަކަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ކިހައިވަރެއްގެ ބިރުހުރި ކަމެއްކަން ޙަދީޘުން

އަވަސް އަރުވާލައި ހިތަށް އެރިހައި ރާގަކަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ކިހައިވަރެއްގެ ބިރުހުރި ކަމެއްކަން ޙަދީޘުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ޤުރްއާން ކިޔަވާ މީހުންނެވެ. ހެނދުނާއި ހަވީރު ސޫރަތްތައްވެސް ކިޔަވައެވެ. ނަމަވެސް އެއިގެތެރެއިން އެމީހަކަށް ކިޔެވޭ އެންމެ ރިވެތި ރާގަށް ޤުރްޢާންކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރެވެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ 

ތެދުބަހުން ބުނާނަމަ ބުނަންޖެހޭނީ ގިނަ ބައަކު ބަލަނީ ކިޔަވަނީ ކިޔެވިކަމަށް ހަދަންވެގެން ކަމަށެވެ. ދޭންޖެހެ ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. ރިވެތި ރާގަކަށް ކިޔަވަންވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. ކިޔަވަނީ ކިޔެވުނު އެންމެ އަވަހަކަށެވެ. ބޭނުންވަނީ ވީހައި އަވަހަކަށް ކިޔަވާލާފައި އެހެންކަމަކަށް އަވަހަށް އެހެން ކަމަކަށް އެނބުރޭށެވެ! 

ބަލައިލަންވީ މި ޙަދީޘްފުޅަށެވެ. 

"ރީތި ރާގުގަ ކީރިތި ޤުރްއާން ނުކިޔަވައިފި މީހަކީ، ތިމަންމެންގެތެރެއިންވާ މީހެއް ނޫނެވެ." (އެބަހީ: ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގޮތުގައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ." (ރިޔާޟުއްޞާލިޙީން: 1007) 

އަޑުމަޚްރަޖައިގެ ރިވެތިކަން އެކި މީހުންނަށް ދެއްވަވާފައިވަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ރިވެތިކޮށް ކިޔެވުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ދޫފަސޭހަކަން އެކި މީހުންނަށް ދެއްވަވަނީ ވެސް އެކި މިންވަރަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮތީ އެމީހަކަށް ކިޔެވުނު އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކިޔެވުމެވެ. ކިޔެވޭހައި ރިވެތި ރާގަށް ކިޔެވުމެވެ. ތަޖުވީދުމަގުން ކިޔެވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
32%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް