އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ސިހުރަކުން ކުރިމަތިވި ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިގެން ނުވާނެ! ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި!: މުފްތީ މެން

ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ސިހުރަކުން ކުރިމަތިވި ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިގެން ނުވާނެ! ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި!: މުފްތީ މެން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

ސިހުރު ހެދުމާއި ސިހުރު ހެއްދުވުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ބޮޑު ފާފައެއް ނަމަވެސް އެކަންކުރާ މީހުން ަރަށް ގިނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާލެއް ގިނަކަމުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިވިނަމަވެސް ފުރަތަމަވެސް ބެލެވެނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ހެދި ސިހުރެއް ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. 

އެހެންވެ ބައެއް މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް ނުނިދުނު ނަމަވެސް ބެލެނީ އެއީ ސިހުރަކުން ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދެ ފަހަރަކު ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނުނު ނަމަވެސް ބެލެނީ އެއީ ސިހުރާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފުރަތަމަ ބަލަން ޖެހޭނީ ތިމާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތަށެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަކެތި ނުކެވޭނަމަ، ސިކުނޑިއަށް އަރާމެއް ނެތި ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހިޖެނަމަ ނުވަތަ ލިބޭ ހިތަދަތިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް މާއްދާއެއް މަދުވި ނަމަވެސް އަދި ހަށިގަނޑަށް ލިބެން ޖެހޭ އަރާމު ނުލިބުނު ނަމަވެސް މިބާވަތުގެ ކަންކަން މެދުވެރިވެދާނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތުގައި ބައެއް މީހުންނަށް އިތުރު އަޑެއް އިވޭހެންވެސް ހީވެދާނެއެވެ. ކުރިމަތިން އައްޔެއް ދިއަ ކަމަށްވެސް ހީވެދާނެއެވެ. 

ވީމާ އެއީ މީހަކު ހެދި ސިހުރަކުން މެދުވެރިވި ކަންކަން ކަމަށް ނުނިންމާށެވެ. ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައި ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށްލާށެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ބަސްވެސް އޮޅުންފިލުވައިލާށެވެ. އެއަށްފަހުގައި ނޫނީ ސިހުރާއިމެދު ނުވެސް ވިސްނާށެވެ. ސިހުރެއް ކަމަށް ޔަޤީން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ރުޤްޔާކުރާ މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާށެވެ! 

ސިހުރު، ފަންޑިތަ ހަދާ މީހުންގެ ގާތަށް ނުދާށެވެ. އެއިރުން އެދެވެނީ މުޅިން ގޯސް މަގަކުންނެވެ. އެފަދަ ބައެއް މީހުން ގާތަށް ދިއުމުން ކިޔަން ދީފައި ހުންނަ ބައެއް ކަރުދާސް ބަލާއިރު ފެންނަނީ ޖިންނި އާއި ގުޅުން ހުންނަ ކިޔެވެލިތަކެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. 

ކޮންމެ ކަމަކުން ޝިފާ ހޯދަންވެސް ކިޔަވަން ޖެހޭނީ ކީރިތި ޤްރްއާނާއި އަދި ކިޔަވަން ސުންނަތުން ޔަޤީންކަމާއެކު އެނގެން ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ. އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ކިޔަވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުންނަށް އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ވާގި އެދުމަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތް ދޫކޮށްލުމެވެ. ދީނުން ބޭރުވުމެވެ. 

ވީމާ މިކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް އެންމެންގެ ކިބައިން އެދެމެވެ.

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
58%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް