އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރިންގެ ކުރިމަތީގަ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ނަމޫނާ ބައަކަށް ނުވެވިއްޖެނަމަ މައިން ބަފައިން އެވަނީ ފޭލްވެފަ- ދެބަސްވުން ހުއްޓައިލާ!: މުފްތީ މެންކް

ދަރިންގެ ކުރިމަތީގަ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ނަމޫނާ ބައަކަށް ނުވެވިއްޖެނަމަ މައިން ބަފައިން އެވަނީ ފޭލްވެފަ- ދެބަސްވުން ހުއްޓައިލާ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މައިންބަފައިން އަވަދިނެތި އުޅޭތަން ފެންނަނީ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިނުދެވިގެންނެވެ. މަތީ ފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް ހާޞިލުކޮށް ނުދެވިގެންނެވެ. ސުވާލަކީ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއް އުނގަންނައި ނުދެވިގެން ކަންބޮޑުވަނީ ކިތައް މައިންބަފައިން ހެއްޔެވެ؟ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ދައްކައިދެނީ ކިތައް މައިންބަފައިންހެއްޔެވެ؟ 

ދަރިންނަށް ތައުލީމު މުހިންމުވާފަދައިން ރިވެތި އަޚްލާޤެއްވެސް ހަމައެހައި މުހިންމެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލް ބިނާވެގެންދާނީ އެކުދިންނަށް ދެވޭ އަޚްލާޤްގެ މައްޗަށެވެ. އެކުދިންނަށް ދުނިޔެއާއި ޢާޚިރަތުގައި ފައިދާކުރާނެ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްޗަށެވެ. 

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތައް ހޯއްދެވި ގިނަ ޞަޙާބީން އެމަތިވެރި ދަރަޖަ ހޯއްދެވީ އެންމެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނަށްވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެބޭކަލުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ރިވެތި އަޚްލާޤުންނެވެ. 

އެންމެ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުމުންނެވެ. މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައިގެންނެވެ. އަނބިދަރިންނާއި ޢާއިލާގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެގެންނެވެ. 

މިފަދަ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް ދަރިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނާނީ މައިންބަފައިންނަކީ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ނަމާނާ ބައަކަށްވެގެންނެވެ. ދެބަސްވެ ޒުވާބުނުކުރާ ބައަކަށްވެގެންނެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅައިލާ އަދި ލޯބިދޭ ބައަކަށްވެގެންނެވެ. އެސިފަތައް މައިންބަފައިންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ދަރިންނަށް ދައްކައިދީގެންނެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް