އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

29 އޭޕްރިލް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9.30 ގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ...

2021-04-10 21:57:09
ޚަބަރު

ކޮއްތު ގޮނު އެލްއެލްޕީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕް (ނަންބަރު: P01202020 ) ކޮއްތު ގޮނު އެލ...

Advertisement