އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޕެންޓެގަނަށާ ވައިޓްހައުސްއަށް ކޮރޯނާ ވަދެގަތްތަނެވެ! މިއަދު މިފެންނަނީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގަ ޙިޖާބް ވައިޓްހައުސްގަ ހަރަކާތްތެރިވާތަނެވެ!

ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޕެންޓެގަނަށާ ވައިޓްހައުސްއަށް ކޮރޯނާ ވަދެގަތްތަނެވެ! މިއަދު މިފެންނަނީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގަ ޙިޖާބް ވައިޓްހައުސްގަ ހަރަކާތްތެރިވާތަނެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމާއިއެކު ވަދެގަންނަން އެންމެ އަވަސްކުރި އެއް ތަނަކީ އެންމެ ވަރަގަދައަށް ސެކިޔުރިޓީކޮށް ދޮރުތައް ތާށިކޮށްފައިވާ ޕެންޓެގަނެވެ. އެމެރިކާގެ މައި ދިފާއީ އިދާރާއެވެ. މަރުކަޒެވެ. އަމުރުތައް ނެރޭތަނެވެ.  

ޕެންޓެގަން އަޅާފައިވާ 1100 އޭކަރުގެ ބިމަކީ ކޮންފެޑެރޭޓް ޖެނެރަލް ރޮބަރޓް އީ. ލީގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ ބިމެއް ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ބުނަމުން ގެންދަނީ ޕެންޓެގަނަކީ ދުނިޔެއަށް އެމެރިކާގެ ބާރު ދައިކައިދޭ މަރުކަޒުކަމަށެވެ. އެއީ ތެދެކެވެ. ޕެންޓެގަން ބޭނުންވުމުން ބޭނުން ބައެއްގެ ބޮލަށް އެބަ ބޮން އެޅެއެވެ. 

އެބާރުގަދަ ޕެންޓެގަން ސިއްސުވައިލީ ލޮލަށް ނުފެންނަ ކުޑަކުޑަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވަނިކޮށް ކޮރޯނާ އެތަނަށް ވަދެގަނެ އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވައިރަސްދެމިގަތުމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ފެނުނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އަމުރުނެރޭ ވައިޓް ހައުސްތެރެއަށް ހަމ އެ ކޮރޯނާ ވައިރަސްވަދެގަތްތަނެވެ. 

މާރިޗްމަހު ފެނިގެންދިއައީ ވެސް ދުނިޔެ ސިއްސުވައިލި މަންޒަރެކެވެ. މިހައިތަނަށް މުސްލިމުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޖެއްސުންކޮށް ނިކަމެތިކުރުމުގެ ބަސްތައް ބުނަމުން ގެންދިއަ އެ ވައިޓްހައުސްތެރޭގައި ހަމަ އެޕޯޑިއަމްގައި އެމެރިކާ އެންމެ ބޮޑަށް ރުޅިއަންނަ މުސްލިމް ޙިޖާބް ރަސްމީ އިއްޒަތާއި ޝަރަފުގައި ޙަރަކާޔްޔެރިވާތަނެވެ. 

އެޝަރަފު މުސްލިމުންނަށް ލިބިގެންދިއައީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބް ސަމީރާ ފަޒީލީގެ ސަބަބުންނެވެ! ބުއްދި ސަލާމަތުން ނެތް މީހުންނަށް އެމީހުންނަކީ މާބާރުގަދަ ބައެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ﷲ ތައާލާ ފިޔަވައި ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބާރެއް ހިންގޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ! 

މިކަންކަމަކީ ވިސްނައި ފިކުރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ވިސްނައި ފިކުރުކުރުން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ކަންކަމެވެ! ރާއްޖޭގެ "ވައިޓްހައުސް" އިން ވެސް ގިނަގިނައިން ޙިޖާބް ފެންނާނެ ގޮތް މިންވަރުކުރެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރައްވާށެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


57%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް