އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ނޯކިރީކުރަންޖެހުމުން ކިޔެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ޙާލުގަ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރުމުގަ ސާބިތުވި އަންހެންކުއްޖަކަށް ރަންދުނިޔެ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ނޯކިރީކުރަންޖެހުމުން ކިޔެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ޙާލުގަ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރުމުގަ ސާބިތުވި އަންހެންކުއްޖަކަށް ރަންދުނިޔެ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑަކީވެސް ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލުގައި މާލޭގައި އުޅެމުން އައި އަންހެނަކީމެވެ. އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ބައްޕަ މާލެ ގެނެސް ބައްޕަގެ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރި ޢާއިލާއަކާއި އަޅުގަނޑު ޙަވާލުކުރީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތައް ކުރަމުންނެވެ. ކިޔަވައިދީ މޮޅު ދަރިއަކަށް ހެދުމުގެ އުންމީދުގައެވެ. 

އެކަމުގެ އަގަކަށް އެމީހުން ކަނޑައެޅި މަހު ފީވެސް ބައްޕަ ގެންދިއައީ ދައްކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑާއިމެދު ގެއިން ކަންކަން ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަކަށް ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެއީ ޢުމުރާއި ނުގުޅޭވަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވީތީއެވެ. ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ފިލާވަޅުތައް ދަސްކުރަންވެސް ވަގުތު ނުދޭތީއެވެ. 

ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެކަންކަމާއިހުރެ ކަރުނައަޅާ ރޯންޖެހުނު ދުވަހެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރުކުރީމެވެ. ބައްޕަމެން އުންމީދުކުރިފަދަ ދަރިއަކަށްވާން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގައިވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްވެސް ލިބުނެވެ. 

އަޅުގަނޑަށް ސާބިތުކަން ލިބުނީ ގްރޭޑް 9 ގައި އެކުގައި އުޅުނު ކުއްޖެއްހެ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިންނެވެ. އެއީ ވަރަށް ތަޤްވާވެރި ދެމަފިރިންނެވެ. އެދެމަފިރިންނަށް އަޅުގަނޑަށް ވިސްނައިދިނީ އެއުމުރުގައިވެސް ވަގުތުގައި ފަރުޟު 5 ނަމާދުކޮށް ދަމުނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރާނަމަ އެމީހަކު އެދޭ ކަންކަން ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެ ކަމެވެ. އަޅުގަނޑު އައީ އެކަންކުރަމުންނެވެ. އެދެމަފިރިންނާއި ބައްދަލުވި ފަހުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ނަމާދެއްވެސް ނާޅަމެވެ. ކަމެއް ދިމާވެގެން ހާލަކުން ފަހަރަކު ވަގުގައި ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޤަޟާކުރަމެވެ. 

ދެން މިކިޔައިދެނީ އެކަމުގެ ނަތީޖާ ފެނުނު ގޮތެވެ. އޭލެވެލް ނަތީޖާ ލިބުމުން ފުރަތަމަ ދިއައީ ރަށަށެވެ. ރަށުގައި ހުއްޓާ އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެހި އަންހެން ކުއްޖާ ގުޅާފައި ބުނީ މެލޭސިޔާގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ފުރުޞަތު ޑޭންފަށައިފިކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރިމަތިލުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 

އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލީމެވެ. ފުރުޞަތުވެސް ލިބުނެވެ. ކިޔަވަން ހުއްޓާ ބައްދަލުވި މެލޭސިޔާ ޒުވާނަކާއި ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދި އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ކައިވެނިވެސް ކުރެވުނެވެ. ކައިވެނީގައި މިހާރު ވަނީ 3 ދަރިންވެސް ލިބިފައެވެ. ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ މެލޭސިޔާގައެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަވެސް މިއުޅެނީ މެލޭސިޔާއަށް ގެނެސްގެންނެވެ. 

ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާއަކީ އެންމެ މުއްސަނދި ޢާއިލާއެއް ނޫންނަމަވެސް އުޅެލެވޭވަރުގެ ތަނަވަސް ޢާއިލާއެކެވެ. އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައިވެސް އުޅެވޭނެވަރަށް ދެމަފިރިންގެ މަސައްކަތުން އާމްދަނީވެސް ލިބެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އަޅުގަނޑަށް ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލުކުރެވުނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މެލޭސިޔާއަށް ގެނައިފަހުންނެވެ. އެރޭ ބައްޕައާއި މަންމައަށް ބުނެވުނެވެ. "ތިއަ އެރުނީ އަހަރެމެންނަށް އުންމީދުވެސް ނުކުރެވޭ ހިސާބަށެވެ. ހުވަފެނުންވެސް ނުފެންނަ ހިސާބަކަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ ދަރިފުޅަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ހަދިޔާއެއް ގަނެދެވެން ނެތްކަމެވެ. މަސް ދޯނި ވިއްކާލާފަވެސް ހަދިޔާއެއް ދޭނަމެވެ." 

އަޅުގަނޑު ބުނީމެވެ. "ހަދިޔާދޭންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑަށެވެ. ލިބުނު ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ ސިއްރަކީވެސް މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅާއި މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހެޔޮ ދުޢާއެވެ." އެހެން ބުނުމުން ދެމަފިރިން އެކުގައި ރޯންފެށިއެވެ. 

ރޮނީ ކީއްވެގެންތޯ ފިރިމީހާ ސުވާލުކުރުމުން ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި ފިރިމީހާ ގޮސް އޭނާގެ ފޯނު ނަގައިގެން އިރުކޮޅަކު އުޅެފައި އައިސް މަންމަމެންނަށް ދައްކައިލިއެވެ. އޮތީ ރަނގަޅު އަދަދަކުން މަންމަ ޢާއި ބައްޕަގެ ނަމުގައި މިސްކިތަކަށް ޞަދަޤާތްކޮށްފައެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. "މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ އަހަރެމެން ދެދަރިންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކޮށްދިނުމެވެ.

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނޭވެ! މިއަދުނޫހުގައި ކިޔުންތެރިން ޙިއްޞާކުރަމުން ގެންދާ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާގެ ސީރީޒް އަޅުގަނޑުވެސް ކިޔަމެވެ. ބުނެލަން ބޭނުމީ ކިތަންމެ ދަތިޙާލުގައި އުލެންޖެހުނު ނަމަވެސް ހިތްވަރުކުރާށެވެ. ނަމާދު ޤާއިމުކުރާށެވެ! ދަމުނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރާށެވެ! ދެން އޮތްބައި އެކަލާނގެއަށް ވަކީލްކުރާށެވެ! ރަހްމަތް ލައްވަވާނެ ގޮތް ނުވެސް އެނގޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އަދި އެއްވާހަކަ ބުނެލާނަމެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް މިހުރީ ފަރުޟު ނަމާދުތަކާއި ދަމުނަމާދުކުރުމުގައި ސާބިތުވެއެވެ. ކައިވެނިކުރީންސުރެ ދަމުނަމާދުކުރަނީ ދެމަފިރިން އެކުގައެވެ. މިވާހަކަ މިބުނީ އެންމެ މަޤްޞަދެއްގައެވެ. ކިޔުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ. 

- ސަމީރާ/ މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް