އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޓިކާ ޖެހުމުގަ އެއްވެސް ހަމައެއް އިންޞާފެއް ނެތް!

ސްޓިކާ ޖެހުމުގަ އެއްވެސް ހަމައެއް އިންޞާފެއް ނެތް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

މިއީ ވަރަށް އާދައާ ޚިލާފް ކަންމައްޗެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބއަކު ފާހަގަކުރެއެވެ. ފުރަތަމަ އެކަންމަތީގައި އިން ފާހަގަކުރަން އުޅުނީ "ކާރު ޕާކުކުރުން މަނާ" ފާހަގަ ޖަހާފައި އިންނަ އެއްތަނެއްގައި ހަރުނުލާ ދުވާ ކޯނެކެވެ. އެކޯނަކީ އެއްކަނެއްގައި ހަރުލާ ކޯނެއް ނޫނެވެ. އަބަދު ހުންނަނީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދުވެދުވެއެވެ.  

ދުވާކޯނު ގެއްލުނުތާ މަސްތަކެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ސައިކަލް ޕާކުކުރާ މި ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް އިމެއް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަހަރަކު ސްޓިކާ ޖަހާ ފުލުހުންނަށް ޖަހަން ފެންނަ އިމެއްގައި ހުންނަ ސައިކަލްތަކުގައި ޖަހަނީއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ސައިކަލުގައި ފުލުފުލުގައި ސްޓިކާޖަހައެވެ. އަނެއް ބައެއްގެ ސައިކަލް ހަމަ އެތަނުގަ އަބަދު ހުރިނަމަވެސް ނުޖަހައެވެ. 

ޕާކުކުރާނެ ސަރަހައްދު ނެތަނަމަވެސް ސައިކަލް އެތެރެކުރާވަރުން އެތެރެކުރެއެވެ. ޑިޔުޓީއަށް ނަގާ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ނަގައެވެ. ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ނުދައްކާ ސްޓިކާ ޖެހުމަކީ އިންޞާފުން ކުރާކަމެއް ނޫންކަން ގިނަ ބައަކު ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު ސްޓިކާ ޖެހުމުގައިވެސް އެއްވެސ ހަމައެއް އިންޞާފެއް ނެތްކަންވެސް ގިނަބައަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު