އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަނދާން ނެތުމުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ލިބޭ 2 ޖޫސް-

ހަނދާން ނެތުމުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ލިބޭ 2 ޖޫސް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 

2 ރަތް އާފަލު 

ދިގު ކެރެޓެއް ނަމަ އެއް ބުރި

3 އާމަންޑް

3 ހޭޒްލްނަޓް

200 އެމްއެލް ފެން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: 

2 އާފަލު އެތެރެ ނެގުމަށްފަހު ކޮށައިލާށެވެ. ކެރެޓް މެށުމަށްފަހު ކޮށައިލާށެވެ. މިކްސަރަށް 200 އެމްއެލް ފެން އަޅައި އާފަލާ ކެރެޓާ އާމަންޑާ އަދި ހެޒްލްނަޓާއިއެކު ރަނގަޅަށް ގިރައިލާށެވެ. ޖޫސް އެހެރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. 

ކުރުނބާ ޖޫސް:

ބޭނުންވާތަކެތި:

1 ވައް ދޮންކެޔޮ (ދިގު) ބޮންތިރަތްކެޔޮނަމަ ރަނގަލު ސައިޒުގެ 2 ވައް

1 ތަށި ކުރުނބާ ފެން 

5 އާމަންޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ދޮންކެޔޮވަކުގެ ތޮށި ނޮޅައި ކޮށާލުމަށްފަހު 3 ބާވަތް އެކުގައި މިކްސަރަކަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރައިލާށެވެ. ޖޫސް އެހެރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. 

ފަސޭހައިން ހަނދާން ނެތުމަކީ ގިނަބައަކަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެއީ ފަރުވާކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލުމުން ބަލި އިތުރަށް ބޮޑުވެއެވެ. މި 2 ޖޫހަކީވެސް ހަނދާން ނެތޭ މީހުންނަށް ޝިފާ ލިބޭ ބުއިމެއްކަން ތަޖުރިބާއިން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. 

- ފަޒީގެ ޓީމުން ތަޖުރިބާކޮށްފަ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ