އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ހަރުކަށިފިކުރު ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ނައްތާލުން-!: ޑރ. އިޔާޟް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ހަރުކަށިފިކުރު ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ނައްތާލުން-!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ހަރުކަށިފިކުރު ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ނައްތާލުންކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ސަބަބެއްކަމަށް ޑރ. އިޔާޟް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަޞްލަކީ އަދި އެފިކުރު އުފެދެން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ފުޅާވުން ކަމަށެވެ. 

"އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ހަރުކަށިފިކުރު ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ނައްތާލުމެވެ. ސަބަބަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަޞްލަކީ އަދި އެފިކުރު އުފެދެން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ ލާދީނީ ފިކުރު ފުޅާވުމެވެ."

ޑރ. އިޔާޟް މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފއިވާއިރު ރާއްޖޭގައި ފައުޅުގައި ލާދީނީ ބަސްތައް ބުނެ ލާދީނީ ޢަމަލުތައް ހިންގައި އެހެން ދީންތައް ޕްރަމޯޓުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ފައުޅުގައި ހިންގާ ފަރާތްކާއިމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަބަދުވެސް ލިޔަންޖެހެނީ ހަރުކަށިފިކުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަތަކެވެ.  

ﷲ ތަޢާލާގެ ދީން ނިކަމެތިކުރަން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށްވުރެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކޮށްދެވިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް