އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފިރިމީހާ ދޮގެއްހެދިކަން ކައިވެންޏަށް ހަތްދިހަ އަހަރުގަ ސާބިތުވީމާ ކެތްނުކުރެވިގެން ވަރިވި ނުވަދިހަ ފަސް އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފިރިމީހާ ދޮގެއްހެދިކަން ކައިވެންޏަށް ހަތްދިހަ އަހަރުގަ ސާބިތުވީމާ ކެތްނުކުރެވިގެން ވަރިވި ނުވަދިހަ ފަސް އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

އަނބިމީހާގެ އުމުރަކީ 95 އަހަރެވެ. ފިރިމީހާގެ އުމުރަކީ 96 އަހަރެވެ. ކައިވެންޏަށް 70 އަހަރެވެ. 5 ދަރިން ލިބި ކާފަ، މާމަ، މުނިކާފަ، މުނިމާމަ ، ހޫރުމާމަ ކިޔާ 47 ދަރިން ލިބިފައިވެއެވެ. 

ކުއްލިއަކަށް އަނބިމީހާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ގެއަށް ގެނެސްފައި ބުނީ ވަރިވާން ބޭނުން ކަމަށެވެ. ވަކީލަށް ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ސިހުމެކެވެ. އެހެންވެ 70 އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު ވަރިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބާއިބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ބުންޏެވެ. 

"ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ފިރިމީހާ ބޭވަފާތެރިވިކަން މީގެ 2 ރޭކުރިން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. އެކަން ޔަޤީންކުރެވިއްޖެއެވެ. ވީމާ ބޭނުންވަނީ ވަރިވާށެވެ." 

އެހިސާބުން ފިރިމީހާ ބުންޏެވެ. "އެއީ ހަމަ އެންމެ ރެއަކު ހިނގިކަމެކެވެ." 

"މެޑަމްއެވެ. 70 އަހަރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރެއަކު ހިނގި ކަމަކާއި ގުޅިގެން މިއުމުރުގައިވަރިވާން ވެދާނެހެއްޔެވެ؟" 

ޖަވާބުގައި އަނބިމީހާ ބުންޏެވެ. "ކައިވެނީގައި ހޭދަކުރި 70 އަަހރު މިހޭދަކުރެވުނީ ދޮގުވެރިއަކާއިއެކުގައެވެ. މަކަރުވެރިއަކާއިއެކުގައެވެ. އަހަރެމެންގެ އުމުރުވެސް އެނގެއެވެ. ދާރިންނާ މާމަދަރިންނާ މުނިމާމަ ދަރިން ތިބި އަދަދުވެސް އެނގެއެވެ. އެހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ދަސްކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ ދޮގުހަދާ މަކަރުވެރިއަކާއެކު އެންމެ ދުވަހަކުވެސް ދިރިނުއުޅުމަށެވެ." 

ކޮންމެއަކަސް ކޯޓަށް ގޮސްގެން ވަރިވީއެވެ. 

މިއީ އަޅުގަނޑު ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ކިޔާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް މިގެނައީ ވަރަށް މުހިންމު ސަބަބުތައް ހުރުމުންނެވެ. 

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކައިވެނީގައި 70 އަހަރުވާއިރު ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ކިހައި ގިނަ ހެޔޮ ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާނެހެއްޔެވެ؟ ކިހާ "ވޮންޑަރފުލް" މާޒީއެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް އެހުރިހާ ކަންކަން ގެއްލިގެން އެދިއަ ސަބަބެވެ. އެންމެ ދޮގެކެވެ. އެންމެ ރެއަކު ހެދި މަކަރެކެވެ. 

ދެން ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮގާއި މަކަރު ހަދާ ބައިވެރިއަކާއިއެކު ކެތްތެރިވެވޭނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކާކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އަންހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނުން ކުށްވެރިކުރާކަށް ނޫނެވެ. އަންހެނަކު ނަމަވެސް ފިރިހެނަކު ނަމަވެސް ދޮގުހެދީމާ ވާނީ ދޮގު ހެދިކަމަށެވެ. މަކަރު ހެދީމާ ވާނީ މަކަރު ހެދިކަމަށެވެ. މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނީ އަންހެނުންވެސް އަދި ފިރިހެނުންވެސް ތެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

މިވާހައަކީ ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައަކަށް އަޅުގަނޑަށްވީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ހުރި ބުރަދަން މިވާހަކައިން އެނގިގެންދާތީއެވެ. ކިޔުންތެރިން އެކަން ވަޒަންކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުން ފުދުނީއެވެ. 

- ޝިއުނާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް