އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އަނާރާ އަށާ ޑރ. މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން އަދި ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް މަރުޙަބާ!

ޑރ. އަނާރާ އަށާ ޑރ. މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން އަދި ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް މަރުޙަބާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސީޓީން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞީލްކުރެއްވެވި ފުރަތަމަ 3 ދަރިވަރުންކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން، އަދި އަނާރާ ނަޢީމް އަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އަރިސްކުރަމެވެ.

1 - އަނާރާ ނަޢީމް    

ދަރިވަރު އައިޑީ: IUM001636

ނިމުނު އަހަރާއި ސެމިސްޓަރ: 2020 ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ

ދިރާސާގެ މައުޟޫޢު: " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުމުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ޝަރުޢީ ސިޔާސަތުގެ ޢަލީގައި"

"ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީއިން އިސްލާމިކް ޖޫޑިޝަލް ސައިންސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ" 

ޝުކުރިއްޔާ.

 

2. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

ދަރިވަރު އައިޑީ: IUM003360

ނިމުނު އަހަރާއި ސެމިސްޓަރ: 2020 ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ

ދިރާސާގެ މައުޟޫޢު: "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާއި އޭގެ ޙައްލު: އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އަލީގައި"

- ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް-ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަންސައިންސަސް 

ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ – ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 

3 - މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން    

ދަރިވަރު އައިޑީ: IUM001599

ނިމުނު އަހަރާއި ސެމިސްޓަރ: 2020 ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ

ދިރާސާގެ މަޢުޟޫޢު: "މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި، އޭގެ އަސަރުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އޭގެ ޢުޤޫބާތާއި، މައްސަލައިގެޙައްލު ޝަރުޢީސިޔާސަތުގެ އަލީގައި: ތަޙްލީލީދިރާސާއެއް."

 

ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް އާއި ޑރ. މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން އަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން މިއަދުނޫހަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ދެ ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކޮށް ﷲ ތަޢާލާ އަށް ޙަމަދުކުރާ ޙާލް ހޯދެވި ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ އަރިސްކުރަމުއެވެ. 

ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ތިއަ އުމުރުގައިވެސް ތިއަ ދައްކަވައިދެއްވީ މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލްކަން ކަމެވެ. ވީއިރު ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވި ކުޅަދާނަކަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައި އެއް ދޫފުޅަކުން ކަންކަން ބަޔާންކުރައްވައި ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދެއްވަވަން މަސައްކަތްކުރައްވުމުގައި ހަރުދަނާވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. 

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ސަރުކާރަށްވުރެ ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަރުސެއް ދެއްވާނެކަމަށް ގިނަ ބައަކު ދަނީ އުންމީދުކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
61%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ