އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖެއަށް އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލާ! ކުޑަކުދިންގެ ގައަށް އެއަރައިގަންނަނީ މިނިކާވަގު އަރައިގަންނަ އުޞޫލުން!

ރާއްޖެއަށް އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލާ! ކުޑަކުދިންގެ ގައަށް އެއަރައިގަންނަނީ މިނިކާވަގު އަރައިގަންނަ އުޞޫލުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގެ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ. ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުދިންގެ ގައަށް އެއަރައިގަންނަނީ މިނިކާވަގުތަކެއް އިންސާނުންގެ ގައަށް އަރައިގަންނާނެ އުޞޫލުންނެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބުނަނީ މިތިބީ ފަލަސްޠީނާއިއެކުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނަނީ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެދަށުން އެތެރެކުރަނީ ކަމަށެވެ. އެޚާއްޞަ ހުއްދަ ދެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ދިވެހި ދައުލަތުގައި ހުރެގެންވާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

https://twitter.com/i/status/1451672786284523521

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


38%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
38%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް