އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންހެނުން ސަމާލުވާންޖެހޭ ޙާދިސާއެއް! "ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެން އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ޗިސްޗިސްކޮށްލުމަށްފަހު ކުށްވެރިކުރީ އަޅުގަނޑު!"

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންހެނުން ސަމާލުވާންޖެހޭ ޙާދިސާއެއް! "ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެން އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ޗިސްޗިސްކޮށްލުމަށްފަހު ކުށްވެރިކުރީ އަޅުގަނޑު!"


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ކަންތައް ދިމާވިގޮތުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފުރަތަމަ ލޯބިވެވުނު މީހާވީ މީހެއްގެ ފިރިއަކަށެވެ. އެކަން އެނގުނީ ލޯބިވެގެން އުޅޭތާ އަހަރުދުވަސްވެސް ވީފަހުންނެވެ. ދެން ހިތަށް އެރީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޭނާ އާއި ވާހަކަދައްކާނީއެވެ. އޭނާ އާއި ޥާހަކަދެއްކުމުން ބުނީ އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާއިއެކުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ވަރިކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑާއި ކައިވެނިކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

އަނބިމީހާ އާއިއެކުގައި ދިރިއުޅެވެން ނެތް ސަބަބުތަކުގެ ލިސްޓް ކިޔައިދިންއިރު އެ ލިސްޓް ފްލެޓް ލިބެން ހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ލިސްޓަށްވުރެވެސް މާދިގެވެ. އެހެންވެ އެއީ ހަމަ ތެދެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ވާހަކަ ލަދުންއިނދެނަމަވެސް އެކުވެރިންގެ ކޮފީ މޭޒަށް ހުށަހެޅުމުން މޭޒުވެސް ދިއައީ ކެކިގެންނެވެ. އެކަކު ބުނިބަސް މިހާރުވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. 

"ތިއަ މީހަކީ ތެދުވެރިއެއްނަމަ ތިއަވާހަކަދައްކާނީ މިއަދަކު ނޫނެވެ. ހުރިހާ ކަންކަން ސިއްރުކޮށްގެން މިހައި ދުވަސްވަންދެން އެހުރީ އޭނާއަކީ މަކަރުވެރިއަކަށްވާތީއެވެ. އޭނާ ތިއަ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަހަރެން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަމެވެ."

ކޮންމެއަކަސް އެއިގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އަޅުގަނޑު އަދާކުރަމުން ދިއަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ސަބަބަކަށްވީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވެރިޔާއަކީ އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީވެސް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނީގެ ވެރި ދެމަފިރިންގެ ވަރަށް ގާތްބައަކަށްވާތީއެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ދޭތެރެއަށްވަދެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކުރިކަމުގެ ކުށެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލޯބިވެރިޔާ އާއި ގުޅަން އެތައް ފަހަރަކު މަސައްކަތްކުރީމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރާތާ ހަފްތާއެއް ވީއިރުވެސް ފޯނު ނުނެގުމުން ލޯބިވެރިޔާގެ އޮފީހުގެ ލޭންޑްލައިނަށް ގުޅީމެވެ. ނެގީ އަންހެނެކެވެ. ބުނީ ބޮސް ވަރަށް ބިޒީ ކަމަށާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ 11 ޖަހާއިރު އޮފީހަށް އަންނަން ބޮސް ބުނި ކަމަށެވެ. 

ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ފެންވަރައި އަތުގައި އޮތް އެންމެ ރީތި ހެދުން ލައިގެން ދިއައީމެވެ. ވަރަށް މޭކަޕްވެސް ކޮށްގެން އަތުގައިހުރި އެންމެ އަގުބޮޑު ސެންޓްވެސް ޖަހައިގެންނެވެ. ދާއިރަށް ރިސިޕްޝަނުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއްވެސް ކިޔެވެ. އަދި ކުއްޖަކު އަޅުގަނޑު ގޮވައިގެން "ސީއީއޯ" ޖަހާފައި އިން ދޮރަކުން ވެއްދިއެވެ. އެހިސާބުން ކުޑަކޮށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އެއީ އެކޮޓަރީގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މޭޒުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮނޑީގައި އިނީ އަންހެނެކެވެ. ލޯބިވެރިޔާ އިނީ މާދުރުގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ މޭޒެއްގައެވެ. އަޅުގަނޑު ވަނުމުން ވައްކަޅިން ބަލައިލިއެވެ. އަނގައިން ބުނަން ނުކެރުނުތަނުގައި އިސްއުފުލާ ބަލައިލަންވެސް ނުކެރުނެވެ. 

އެހިސާބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަންކަން ވިސްނުނެވެ. ވަގުތުން ނުކުމެގެންދާން ބޭނުންވިއެވެ. ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް އޮޅިފައި ހުއްޓާ އެ އަންހެން މީހާ ތެދުވެގެން އައިސް އަޅުކަނޑަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި ސޯފާއެއްގައި އިށީންނަން ބުންޏެވެ. އިށީނުމުން ބޭނުމީ ކޮފީތޯ ސައިތޯ ނޫނީ ފިނިއެއްޗެއްތޯ ސުވާލުވެސް ކުރިއެވެ. ފެންފޮދެއް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ބުނީމެވެ. 

އޭނާ އަހަރެންގެ ލޯބވެރިޔާއަށް ނަމުން ގޮވައި ގެނެސް ގާތުގައި ބައިންދާފައި ބުންޏެވެ. "ކޮބާ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފިން ހެއްޔެވެ؟ ނިކަން ދައްކަބަލާށެވެ!" ލޯބިވެރިޔާ އެނބުރި މޭޒަށް ގޮސް ފޯމު ހިފައިގެންއައިއިރު އެއީ ވަރިކޮށްފައި އެކަން ހުށަހަޅާ ފޯމެވެ. ސެކްޓްރީއަކަށް ގޮވައި ގެނެސް ފޯމް އޭނާ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ބުންޏެވެ. ފޯމް ހިފައިގެން ސެކެޓްރީ ދިއުމުން ބުންޏެވެ.

"ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި ވަރިކުރީތީ ދައްކަން ޖެހޭ ޖުރުމަނާ ދައްކާނަމެވެ. އަވަހަށް ލޯބިވެރިޔާއާއިއެކުގައި ގޮސް ކައިވެނިކޮށްފައި ދަރިން ލިބުނީމާ އެހެން އަންހެނަކު މަޅީގާ ޖެއްސޭތޯ ބަލާށެވެ! ދެކަނބަލުންނަށް ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތަކަށް އެދެމެވެ. ނަމަނަމަ ގެއަށް ވަންނަން ނޫޅޭތި! ދޮރެއް ނުހުޅުވާނެ! ހުރި އެޑްރެސް އަންގައިލީމާ ގޭގަ ހުރި ކަލޭގެ ތަކެތި ފޮނުވައިދޭނަން!" 

އެވަގުތު ލޯބިވެރިޔާއަށް ރޮވެން އުޅުނެވެ. އެތަން ފެނުމުން ބުނީ މިތާހުރެ އުފަލުން ރޯނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ތިއައޮތީ ކުރަން ބޭނުންވި ކަންތައް ޙާޞިލުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުންނަށް ޖެހުނީ ވަގުތުން ނުކުންނާށެވެ. ކުންފުންޏަކީ ލޯބިވެރިޔާގެ އަނބިމިހާގެ ބައްޕަގެ ކުންފުންޏެކެވެ. ދެއްކޭނީ ކޮންގަދައެއް ހެއްޔެވެ؟ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވުމުން ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުގައި ހިފައިލީމެވެ. ނަމަވެސް ފޮޅުވާލާފައި ސައިކަލަށް އަރައިގެން ދިއައީއެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނި ތަނުގައި އެކުގައި އަޅުގަނޑު ނުވެސް ގެންދިއައެވެ. 

ވީދެރައިން ހިނގާފައި އައިސް ގެއަށް ވަންތަނާ ފޯނުކޮށްފައި ފެށީ އެއްޗެތި ގޮވާށެވެ! ބުނީ ހުރިހާ ކަމެއް ގޯސްވީ އަޅުގަނޑުގެ އަނގަ ބޮޑުކަމުންކަމަށެވެ. އެހިސާބުން އެއޮތީ އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިވެފައެވެ. އަޅުގަނޑަށް އޮޅުވާލައިގެން އެތައް ދުވަހަކު ގެންގުޅެ، އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުންވެސް ކޮށް، އަޅުގަނޑަށް ދެދުނިޔެ ނަގާލާފައި ކުށްވެރިކުރީ އަޅުގަނޑެވެ. 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ފިލާވަޅުގެ ބޭނުން ހިފީމެވެ. ތައުބާވީމެވެ. ފާފަފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަން ފެށީމެވެ. އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ކިބައިން މާފަށްވެސް އެދުނީމެވެ. 2 އަހަރުވަރު ފަހުން ބައްދަލުވި ފިރިހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެކުގައި ދިރިއުޅޭތާ މިހާރު 3 އަހަރުވެއްޖެއެވެ. 

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ބުނާނީ ކޮންވާހަކައެއްކަމެއް ނުވިސްނެއެވެ. މިކިޔައިދިނީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތި މާޒީއެވެ. ކުރަންޖެހުނު ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެވެ. ކިޔުންތެރިންނަށް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. 

- ޒަހީރާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް