އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކިތަންމެ ބޮޑެތި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަކުން ނިންމި ނަމަވެސް ޤުރްއާނާ ސުންނަތާ ޚިލާފު ނިންމުމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ! ދޭނެ އަދަބެއް ދޭންވީ!: ޑރ. އިޔާޟް

ކިތަންމެ ބޮޑެތި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަކުން ނިންމި ނަމަވެސް ޤުރްއާނާ ސުންނަތާ ޚިލާފު ނިންމުމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ! ދޭނެ އަދަބެއް ދޭންވީ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

ކިތަންމެ ބޮޑެތި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަކުން ނިންމި ނަމަވެސް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ޚިލާފު ނިންމުމަކަށް އެއްބަސް ނުވެވޭނެ ކަމަށާއި އެއްބަސްނުވާތީ ދޭނެ އަދަބެއް ދޭންވީ ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޑރ، އިޔާޟް މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ދުނިޔޭގެ ޖަމާއަތްތަކަށް ބޯލެނބުމުގެ ގޮތުން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި މިހާރުވެސް ވަނީ ބައެއް ކަންކަން ހިމަނައިފައެވެ. 

އިސްލާމް ދީނުގެ އަޞްލަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭނެކަން ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފިވެއެވެ. 

ޑރ. އިޔާޟް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި ކަށިހަރު ފިކުރުގެ ޢިލްމުވެރިންގެތެރޭގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
27%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް