އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް އިމްރާން ކަކޫނިވާނުވާ ސޯޓުކޮޅެއް ލައިގެން ކުޅިވަރުކުޅުމުން ޑރ. އިޔާޟް އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވައިފި!

ޝައިޚް އިމްރާން ކަކޫނިވާނުވާ ސޯޓުކޮޅެއް ލައިގެން ކުޅިވަރުކުޅުމުން ޑރ. އިޔާޟް އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

"ޢައުރަ ނިވާ ކުރުމަކީ ވަކި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެންމެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އެހެންމީހުންނަށް ނަމޫނާ އަކަށް ވާންޖެހޭ (ހޯމް މިނިސްޓަރު، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން) ފަދަ ބޭފުޅަކު ކަކޫ ފެންނަ ހެދުމެއްގައި ޢާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނިކުންނެވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން"

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާމް ޢަބްދުއްލަޠީފް .

މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ މިހާރު ތުބުޅިވެސް ކުރުކޮށްފައިވާ ޝައިޚް އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


47%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
15%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް