އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޟް ތައުލީމީ ވަޒީރަށް!: އަމިއްލައަށް މަގުފުރެދިފަ އެހެންމީހުންވެސް މަގުފުރައްދަން މަސްކަތް ކުރައްވަނީތޯ؟

ޑރ. އިޔާޟް ތައުލީމީ ވަޒީރަށް!: އަމިއްލައަށް މަގުފުރެދިފަ އެހެންމީހުންވެސް މަގުފުރައްދަން މަސްކަތް ކުރައްވަނީތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ޑޜ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ތައުލީމީ ވަޒީރަށް ވަރުގަދަ ސުވާލެއް ކުރިމަތިކުރައްވައިފިއެވެ. 

"މި އާޔަތުގައި މި ބުނާ ގޮތަށް އަމިއްލައަށް މަގުފުރެދުން ގަނެފައި އެހެންމީހުންވެސް މަގުފުރައްދަން މަސްކަތް ކުރައްވަނީތޯ؟" 

މިސުވާލާއިއެކު ޑރ. އިޔާޟް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އާޔަތުގައިވަނީ "ފޮތުގެތެރެއިން ބއެއް އެއުރެންނަށް ލިބުނު މީހުން، ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައެއް ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ އެއުރެން މަގުފުރެދުން ގަނެތެވެ. އަދި ތިއަބައިމީހުން މަގުފުރެދުމަށްވެސް އެމީހުން އެދެތެވެ." 

ތައުލީމީ ވަޒީރަކީ ޤުރްއާނުގެ ޢާޔަތްތައް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް ގިނަ ބައަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
71%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް