އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން މޫނު ނިވާކޮށްގެން ވަޒީފާއަދާކުރާތާ 2 އަހަރު! އެހެންވީމާ ވަޒީރު ކަމަނާ އެއުޅެނީ އެހެންކަމަކާ ނޫންތޯ؟

ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން މޫނު ނިވާކޮށްގެން ވަޒީފާއަދާކުރާތާ 2 އަހަރު! އެހެންވީމާ ވަޒީރު ކަމަނާ އެއުޅެނީ އެހެންކަމަކާ ނޫންތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދިން ނަމަވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރިނަމަވެސް މަގުމަތީގައި އުޅުނު ނަމަވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބޭތާ 2 އަހަރުވީއެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. 

"ވޭތިވެ ދިއަ ދެ އަހަރަކީ މާސްކްއަޅައިގެން މޫނު ފޮރުވައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދިން 2 އަހަރު. އެހެންވީމާ ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ވަޒީފާއަދާނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް މިހާރަކު ނޯންނާނެ!" 

މިފަދަ ޑްރާމާތަކަކީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން ސަރުކާރުން ދުރާލައި ރާވައިގެން ހިންގަމުންގެންދާ ޖަރީމާތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ސަބަބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ޢަދާވާތްތެރިވެގެން ތިބި ބުރަކަށިފިކުރުގެ ވާހަކަ ކުރިން ދެއްކެވިނަމަވެސް މިހާރުވަނީ ބުރަކަށިފިކުރުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކެވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ހަމައެކަނި ހަރުކަށިފިކުރަށް އަމާޒުކުރައްވާފައިކަން ތަޤްރީރުތަކުން ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުންނެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް