އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ސްޓާރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ, ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ސްޓާރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ, ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ސްތާރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ކްލަބް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ޔޫތު ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރިމެޗް 38/51 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ  މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސްކްލަބެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މަރްޔަމް މަނާލް އެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑް ޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ޝައިނިން ސްޓާރ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް 11/100 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ޝައިނިންގ ސްޓާރ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ ޝައިނިން ސްޓާރސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަމިނަތު އައިނީއެވެ. 

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާ ކްލަބް ،ެޓްރިކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗް 16/76 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އާމިނަތު ރީމް ޝާމް އެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް