އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގަ ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރަން ގޮވާލުމުން ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން ފަށައިފި

އިންޑިއާގަ ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރަން ގޮވާލުމުން ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

އިންޑިއާގައި ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުން މަރައި ހުސްކުރަން ފައުޅުގައި ގޮވާލުމުން ދުނިޔޭގެ އެހީތޔެރިކަމަށް މުސްލިމުން އެދެން ފަށައިފިއެވެ. އަދި މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މިހާރުދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

އިންޑިއާގެ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކުން ގެންދަނީ މިޔަންމާގައި މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން ހިންގި ފަދަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކެއް އިންޑިއާގައި ތިބި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގައިފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަން މުސްލިމް ލީޑަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމުންނެވެ. 

ހިންދޫންނަކީ އެމީހުންގެ ކަލާނގެ އެތަނެއްގައި މަޑުކުރިކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ފައްޅިއެއް އަޅަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. ބާބްރީ މަސްޖިދުގެ މައްސަލައަކީވެސް އެފަދަ މައްސަލައެކެވެ. އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް