އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނަތީޖާ ހިތިވީ ޢިލްމްވެރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރައީސް ޞާލިޙަށް އަޑުއިވިވަޑައިނުގަތުމުން!: ޑރ. އިޔާޟް

ނަތީޖާ ހިތިވީ ޢިލްމްވެރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރައީސް ޞާލިޙަށް އަޑުއިވިވަޑައިނުގަތުމުން!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ މަޝްވަރާއަށް ލޯބިކުރައްވާ އަދި ކަމުގެ ތަޖްރިބާހުރި ބޭފުޅުންގެ ނަޞޭޙަތް އަޑުއައްސަވާ ބޭފުޅެއްނަމަވެސް، ޔޯގާގެ މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ދައްކަވަމުންގެންދެވި ވާހަކަތައް އިވިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.. 

"ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި."

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

"އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު ދެކެން ބޭނުންނުވާ އަދި އަޑުއަހަން ފަސޭހަނޫން އެތައްކަމެއް ހިނގައި ނިމިއްޖެ. އުއްމީދަކީ ކުރިމަގުގައިވެސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާ އިރުޝާދުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުން. ޢިލްމުވެރިން ލަފާ އަރުވަނީ ދުނިޔަވީ މަންފާއެއް ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫން. މާތްވި އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި. އެކަން ޔަޤީން ކުރައްވާ."

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
30%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް