އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަނބިމިހާ ކިތަންމެ ފަލަވީނަމަވެސް ލޯބިވެގެން ކައިވެނިކުރަން އެކަން ހުރަހަކަށް ނުވާކަން ދުނިޔެއަށް ސާބިތުކޮށްދިން ދެ ކައިވެނި-

އަނބިމިހާ ކިތަންމެ ފަލަވީނަމަވެސް ލޯބިވެގެން ކައިވެނިކުރަން އެކަން ހުރަހަކަށް ނުވާކަން ދުނިޔެއަށް ސާބިތުކޮށްދިން ދެ ކައިވެނި-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ފުރަތަމަ މިކިޔައިދެ ފަލަ އެހެން އަންހެނެއްގެވާހަކައެވެ. އެމަލީއަކީ ޑެންމާކަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ. ފަލަކަމަށް މަޝްހޫރު އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ ދެކެ ސޯން ލޯބިވީ ސޯޝަލްމީޑިއާއިން އެމަލީގެ ފޮޓޯތައް ފެނިގެންނެވެ. 

ދެމީހުން ވަނީ ކައިވެނިކޮށް ސޯންގެ ޤައުމުކަމަށްވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ހިޖުރަކޮށްފައެވެ. އެމަލީ ބުނަނީ އޭނާގެ ފަލަކަން ވެފައިވަނީ ފިރިމީހާ އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ސަބަބަށް ކަމަށެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ އަންހަނާކަމުގެ ރެކޯޑް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި މޮނިކާގެ ބަރުދަން 300 ކިލޯއަސްވުރެ ބަރުވެގެންދިއައެވެ. ދެމީހުން ލޯބިވެގެން ކައިވެނިކުރީ ހަމަ ހިކި ފިރިހެނަކާއެވެ. ސިޑް އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފަލަވެގެން ކަންބޮޑެއް ނުވިއެވެ. ބޭނުންވީ އަނބިމީހާގެ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ފަލަވާނެ ބާވަތްތައް ކާންދޭށެވެ. 

ނަމަވެސް ދެމަފިރިން ދަރިއަކު ބޭނުންވުމުން މޮނިކާވަނީ ހިކެން މަސައްކަތްކޮށް ދަރިއަކު ހޯދާފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް