އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާނަށް މިހާރު ޖަހާފައެވަނީ ޕީޖީގެ އަމުރެއް ނެތި ޤާނޫނުން ޖެހޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު! ޕީޖީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން!

ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާނަށް މިހާރު ޖަހާފައެވަނީ ޕީޖީގެ އަމުރެއް ނެތި ޤާނޫނުން ޖެހޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު! ޕީޖީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ސަރުކާރުން ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި ޝިރުކުފަތުރަން މަސައްކަތްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާންގެ ބަންދަށް މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހާދީފައިވަނީ ޕީޖީގެ ޚާއްޞަ އަމުރެއް ނެތި ކޯޓަށް ޖަހައިދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެވެ. 

ފުލުހުން ޙަވާލާދޭ ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގައިބުނާގޮތުން ބަންދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަހައިދެވޭނީ ގިނަވެގެން 45 ދުވަހެވެ. ވީމާ ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބަންދުކުރިތާ 45 ދުވަސް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ! 

ފުލުހުން މިއަދު ކޯޓުގައި އިތުރު 16 ދުވަސް ޖަހައިދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޤާޟީ 3 ދުވަސް ޖެއްސެވީ 45 ދުވަހުން ދެން ބާކީ އޮތީ 3 ދުވަސްކަމަށްވާތީއެވެ. މިއަދުވެސް އިތުރު ހެއްކެއް ފުލުހުންނަކަށް ނުދެއްކެއެވެ. ދެއްކީ ހަމަ ކުރީ 3 ދުވަހުވެސް ދެއްކި ހެކިތަކެވެ. 

ޓެރިޒަމަށް ހިތްވަރުދެއްވައި ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ދެއްކެވި އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް ފުލުހުންނަކަށް ކޯޓުގައި ބުނެދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން ބަލަނީ ޤުރްއާނުގެ އާޔަތާއި ޙަދީޘް މީހުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވުމަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދެއްކުން ކަމަށެވެ. ޝައިޚް ވިދާޅުވަނީ ޝައިޚް ވިދާޅުވީ ސައުދީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުންނާއި މެލޭސިޔާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. 

- މަޢުލޫމާތު: އަޙްމަދު ޞިއްދީޤް ؟ ޤާނޫނީ ވަކީލް 

ތިރީގައި އެވަނީ އަޙްމަދު ޞިއްދީޤް އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްޔާފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ. 

ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 5 ވަނަ ފަހަރަށް މުއްދަތު ޖަހައިފި.

ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާންގެ ބަންދަށް ޤާޟީ މިޞްބާޙް އިތުރު ކުރެއްވީ 3 ދުވަސް.

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ، ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން 45 ދުވަހުގެ ތެރޭ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަށްޖެހޭ.

ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާންގެ މުއްދަތު އިތުތުކުރުމަށް ފުުހުން އެދިފައިވަނީ ޓެރަރިރަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން. އެހެންކަމުން ގިނަވެގެން 45 ދުވަހުގެ ތެރޭ ޝައިޚަށް ކުރާ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅުމަކީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަށް ލާޒިމް ވާކަމެއް. އެއަށް ވުރެން ގިނަދުވަސް ތަޙްޤީޤަށް ބޭޏުންވާނަމަ ފުލުހުން ޖެހޭނީ ޕީޖީގެ ފަރާތުން އެދިގެން ތަޙްޤީގަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ވެފައިވެއެވެ. 

އެފަދަ އެދުމެއް ފުލުހުން ޕީޖީގަ އެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ލިޔުމެއް ލިބިފައި ނެތެވެ.

އަދި މި މައްސަލާގަ ފުލުހުން އާހެއްކެއް ހުށަހަޅާފަވެސް ނެތެވެ. 

* ޔޯޤާ ގެ ޝިރުކުގެ ހަރަކާތް އޮތީ 21 ޖޫން 2022 ގަ ގަލޮޅު ދަނޑުގަ

* ޞުލަޙަވެރި އަޑުއުފުލުން އޮތީ 21 ޖޫން ދުވަހުގެ ހެނދުުނު ފަތިސްނަމާދަށް ގަހު.

ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން:- 

- ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރީ 22 ޖޫން 22 ދުވަހުގެ ރޭ 

19:53 ގައި މަގުމަތިން، ތުއްތު ދަރިފުޅާއެކު ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް.

- ފުރަތަމަ މުއްދަތު ޖެހީ 23 ޖޫން 2022 ގަ 7 ދުވަހަށް.

- ދެވަނަ މުއްދަތު ޖެހީ 30 ޖޫން 2022 ގަ 3 ދުވަހަށް.

- ތިނަވަނަ މުއްދަތު ޖެހީ 03 ޖުލައި 2022 ގަ 16 ދުވަހަށް.

- ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މުއްދަތުޖެހީ 19 ޖުލައި 2022 ގަ 16 ދުވަހަށް.

- ފަސްވަނަ ފަހަރަށް މުްދަތު ޖެހީ 04 އޮގަސްޓް 2022 ގަ 3 ދުވަހަށް.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް