އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ފޮތް ބާވައިލެއްވީ ހަމައެކަނި ކިޔަވާލާކަށް ނޫން! އެއަށް ޢަމަލުނުކޮށް ބާވައިލެއްވި ޙުކުމްތައް ދޫކޮށްލައިގެން ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނެ!": ޑރ. އިޔާޟް

ﷲ ފޮތް ބާވައިލެއްވީ ހަމައެކަނި ކިޔަވާލާކަށް ނޫން! އެއަށް ޢަމަލުނުކޮށް ބާވައިލެއްވި ޙުކުމްތައް ދޫކޮށްލައިގެން ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނެ!": ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

"ގިސާސްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށްދާނަމަ މިފަދަ އަނިޔާވެރި މަރުތައް ކުރިޔަށް އޮތްތާވެސް ފެނުމަކީ ހަމަވެދާނެ ކަމެއް! ފޮތް ބާވައިލެއްވި ފަރާތުން އެފޮތް ބާވައިލެއްވީ އެ ހަމައެކަނި ކިޔަވާލާކަށް ނޫން! އެއަށް ޢަމަލުވެސް ކުރަން! ބާވައިލެއްވި ޙުކުމްތައް ދޫކޮށްލައިގެން ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭނެ!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

ﷲ އަންގަވާފަ އޮތީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ވެރިކަންކުރި ގޮތަށް ކުރާކަށް ނޫނެވެ! ވެރިކަން ޙަވާލުކުރައްވަވަނީ ﷲ އެންގެވިގޮތަށް ކުރުމަށެވެ! މީހުން މެރުމާ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވަން ޤިޞާޞް ހިފަންފަށާށެވެ! ﷲ އެންގެވި ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން އުޅެގެން އެއްވެސް ކަމެއް އެމެރިކާގައި ޙައްލުކުރެވުނީސްނޫންތޯއެވެ؟ މިއަދު އެމެރިކާއަކީ ވަކިކުށެއް އިސްތިސްނާކުރުމެއް ނެތި ދުނިޔޭގައިކުރާ ހުރިހާ ކުށެއްކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ރެކޯޑް އޮތް އެއް ޤައުމެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް