އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާ ގްރޫޕުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޢުމުރާގެ 2 ދަތުރު!

އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާ ގްރޫޕުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޢުމުރާގެ 2 ދަތުރު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ޙައްޖާއި ޢުމްރާވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ 2 ދަތުރު މިއަހަރު އަދި އެބައޮތް ކަމަށް އެގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ. 

"އޮކްޓޯބަރު މަހު 10 ދުވަހުގެ ކުރު ދަތުރެއް ދަތުރެއް އޮންނާނެ! އަގުވެސް ހެޔޮވާނެ! އަދި ޑިސެމްބަރުމަހުވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަތުރެއް އޮންނާނެ! އަގު އެއްފަހަރާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ! ރަޖިސްޓްރީވުމުން ލުއި ގޮތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގު ހަމަޖައްސައިދެން." 

އެގްރޫޕުގެ ދަތުރެއްގައި މިހާރުވެސް ބައަކު ވަނީ ގޮހެވެ. "މިހާރުވެސް ގިނަ ބައަކާއެކު ދަތުރެއް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ފަހުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުވެސް ނުދެވުނު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ގިނަ ބައަކު ވަނީ ބަލައިގެންފަ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ ވީހާ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް!" ކަމަށްވެސް ގްރޫޕުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިތުރުމައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 7718064

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު