އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންގުމެއް: ރިސޮލުޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ

އެންގުމެއް: ރިސޮލުޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ރިސޮލުޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (C-0348/2013) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އޭ.އައި .އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި ކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މި ކުންފުންޏާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ 08 އޮކްޓޫބަރު 2022ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅުއްވާ އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

07 ސެޕްޓެންބަރު 2022

 

 

ސުދުނާ ސުލައިމާން

އޭ. އައި. އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލް އެލް ޕީ

ފޯން : 7330249     

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު