އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ޞާލިޙަށް! މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ކުދިން ލާދީނީ ކުރުވަން މިކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ހީފުޅުކުރައްވަނީތޯ؟

ރައީސް ޞާލިޙަށް! މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ކުދިން ލާދީނީ ކުރުވަން މިކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ހީފުޅުކުރައްވަނީތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

މި ޓްވީޓްތަކުގައިވާ ކަންކަން ވިދާޅުވެލެއްވުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިހާރު މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަންކަން ނުގެންނަ ކަމަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ޣައިރު މުސްލިމުންނަށްވުރެ ދަށުދަރަޖައިގަ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގަ ރާއްޖޭގަ މިހިންގާ ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއްގެ ޒިންމާތަކެއް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އުފުއްލަވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމަމަނިކުފާނަށެވެ. ކޭންޕްތަކުގައި ގެންގޮސް ކުދިން ލާދީނީ ކުރުވަން ފުރުޞަތު ތިއަ ދެއްވަނީ ހަމަ މަނިކުފާނު ނޫންކަމަކަށް އެދުވަހަކުން ނުހެދޭނެކަން ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވަނީތޯ؟

"ކޮބައިތޯ ހައްގުތަކާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ނަމުގައި ދަރިވަރުންނަށް މިއުޒިކު ނުޖެހިގެން އުޅޭ މީސްތަކުން. މިއަދު ތިމާމެންނާ ދިމާލަށް އަންނަ ތީރެއް ވީމަ ފަހަތަށް ޖެހެނީތޯ؟ މި ފަދަ ކިތަންމެ ކިތަންމެ ކަމަކުން އަންގައިދެނީ ހޯމް ސްކޫލިން އަކީ ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ހުއްދަ ދެވެން ޖެހޭ ކަމެއްކަން..": ޝައިޚް ޙުސައިން އަންސާރު

"އަދިވެސް ސްކޫލުންނާއި މިނިސްޓްރީއިން މިތިބީ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވައި ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލަން ހިފާފައި. މިކަން ކުރިމަތިވި ގިނަ ކުދިން ތިބީ ބިރުން "traumatise" ވެ މިވާހަކަ ދައްކަންވެސް ބިރުން. ސްކޫލުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ގޯނާއަކަށް ބިރުން" ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ޢަލީ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް