އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސަޢުދިޢަރަބިޔާގަ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 138 ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!

ސަޢުދިޢަރަބިޔާގަ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 138 ސަރުކާރުގެ މުވައްޒިފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 138 މުވައްޒިފަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ސައުދީ ގެޒެޓުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި ލިބިފައިވާ ބާރުގެބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަކީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކުން އަދި މުއައްސަސާތައް ހެދުމަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ އެފަދަ ޢަމަލުތައްކުރާ މީހުންނާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ދޭންޖެހޭ އަދަބުދީގެންނެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުން:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


60%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް