އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއީ އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖެހި ކޮންމެ ޚާއިނެއްގެ ނިމުން ހިތިކަން ޘާބިތު ކޮށްދެމުންދާ ދިވެހި ރާއްޖެ!: ޝައިޚް ޝިފާން

މިއީ އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖެހި ކޮންމެ ޚާއިނެއްގެ ނިމުން ހިތިކަން ޘާބިތު ކޮށްދެމުންދާ ދިވެހި ރާއްޖެ!: ޝައިޚް ޝިފާން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

"މިއީ، އިސްލާމީ އަޤީދާއާއި މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ޤުރުބާންވި އެތަކެއް އަބްޠާލުންގެ ލެއިން ދިރުން ގެނުވައި ކުފުރާއި ޝިރުކުގެ މުޑުދާރުކަމުން ޠާހިރުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރާއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖެހި ކޮންމެ ޚާއިނެއްގެ ނިމުން ހިތިކަން ޘާބިތު ކޮށްދެމުންދާ ދިވެހި ރާއްޖެއެވެ."

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން 

ޝައިޚް ޝިފާން މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑރ. އިޔާޟަށާއި ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދަށް ނިޞްބަތްކޮށް "މިއީ އަފްގާނިސްތާނެއް ނޫން. މިއީ މޮޑާން ސޮސައިޓީއަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖެއެއް. ތިދެބޭފުޅުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް މީހުންނެއް ނޫޅޭނެ. ވަހުޝީކަމާއެކީގައި ތާކިހާ އަޅާއިގެން ޓުއީޓް ކޮށްލަކޮށްލާ ތިބެންޖެހޭނީ." ކަމަށް މީހަކު ބުނެފައިވާ ބަހަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

ދުޢާއަކީ މިދިވެހިފަސްގަނޑުގައި ޝިރުކުފަތުރައި އެހެން ދީންތަކަށް އަޅުކަންކޮށް، އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވެވުމެވެ. އާމީން

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް