އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޔޫރަޕްގެ ސަރުކާރުތައް ބިރުގަންނަނީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރާތީ!: ސްވިޑްންގެ ރައްޔިތުން

ޔޫރަޕްގެ ސަރުކާރުތައް ބިރުގަންނަނީ އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރާތީ!: ސްވިޑްންގެ ރައްޔިތުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ޔޫރަޕްގެ ސަރުކާރުތަކުން މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުގަންނަނީ ޔޫރަޕްގައި އިސްލާމް ދީން ބާރުމިނުގައި "ކުރިއަރަމުން އަންނާތީއެވެ. މުސްލިމުން ނިކަމެތިކޮށް ރުޅިގަދަކުރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ސަބަބަކީވެސް އެއީއެވެ. 

ނަސްލީ އިމްތިޔާޒާ ދީނީ ތަފާތުކުރުންތައް ކުރިއަށް ނެރެ އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރާ ސަރުކާރަކަށް ދެމިއެއް ނުއޮވެވޭނެއެވެ. ދާދި އަވަހަށް ފޭލްވާނެއެވެ." 

ސްވިޑްންގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީއަކީ އެންމެ 8 އިންސައްތައެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް އިސާހިތަކު އެޢަދަދު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެދާނެތީ ސްވިޑްންގެ ސަރުކާރުން އުޅެނީ ބިރުގަނެގެންނެވެ. ޙަސަދަ ލައިގެންނެވެ. 

ސްޓޮކް ހޯމްގަ ހުންނަ ތުރުކީ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގަ ކީރިތި ޤުރްއާން އަންދާލުމާ ގުޅިގެން މުސްލިމުން ކުރި ޞުލްޙަވެރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން:

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް