އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގަ ދޮގުހެދުން ހުއްދައިރު ސޯޝަލްމީޑިއާގަ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި އަންހެނަކު 8 އަހަރާ 6 މަހަށް ޖަލަށްލާން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފި!

ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގަ ދޮގުހެދުން ހުއްދައިރު ސޯޝަލްމީޑިއާގަ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި އަންހެނަކު 8 އަހަރާ 6 މަހަށް ޖަލަށްލާން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ސޯޝަލްމީޑިއާގަ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި އަންހެނަކު 8 އަހަރާ 6 މަހަށް ޖަލަށްލާން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. 

އޭނާވަނީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ފިރިހެނުންތަކެއ އޭނާ ރަހީނުކޮށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފަތުރައިފައެވެ. އަދި އަނިޔާކުރިކަން ދައްކުވަންވެގެން ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތިވެސް ވަނީ ޢާންމުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި މީހުންލައްވައިވެސް މިފަދަ ކަންކަން ވަނީ ކުރުވައިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިކަން އޮތް ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ 3 ބާރުން އެއްބާރުކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދޮގުހެދުން ހުއްދަ، ބޭނުން ފިތުނައެއް ފަތުރަން ހުއްދަ، ﷲ އަށާއި ރަސޫލް ﷺ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްދަ ތަނެކެވެ. އަދި އެ މަޖިލީހަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ގޮންޖަހައި ޤާނޫނުތައް ހަދަމުންވެސް ގެންދާ ތަނެކެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް