އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންނަށް ހުއްޓުވުނީ ބައެއް ޒުވާނުން އަޤްޞާގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމެވެ! ނަމާދުކުރުމެއް ނުހުއްޓުވުނެވެ!

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންނަށް ހުއްޓުވުނީ ބައެއް ޒުވާނުން އަޤްޞާގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމެވެ! ނަމާދުކުރުމެއް ނުހުއްޓުވުނެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފުލުހުންނަށް ހުއްޓުވުނީ ބައެއް ޒުވާނުން އަޤްޞާގެ ޖަމާޢަތަށް ހުކުރަށް ދިއުމެވެ! ނަމާދުކުރުމެއް ނުހުއްޓުވުނެވެ! ނުވެސް ހުއްޓުވޭނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ 

ޔަހޫދީން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރުޅި އައިނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ހިތްތައް ބަދަލެއް ނުކުރުވޭނެއެވެ. އެމީހުން އެހައި ބޮޑަށް ބިރުގަނެގެން އެއުޅެނީ އެމީހުންގެ ނިމުން ގާތްވަމުން އަންނަކަން އެމީހުންނަށް އެނގޭތީއެވެ. 

ޓްވީޓްގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްދަލަވައިލައްވާށެވެ! 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް