އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިޔާފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްފިކަމަށް ފެތުރި ޚަބަރުތައް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ދޮގުކުރައްވައިފި!

ހިޔާފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްފިކަމަށް ފެތުރި ޚަބަރުތައް މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ދޮގުކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

ހިޔާފްލެތްތަކުގެ ކުލި ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްފިކަމަށް ފެތުރި ޚަބަރުތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ ކުލި ކުޑަނުކުރާ ކަމަށާއި ފްލެޓްގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ކުރި ކަމަކީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ލުޔެއް ދިނުން ކަމަށެވެ. 

ޓްވީޓުން އަޑުއައްސަވާލައްވާ!:

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް