އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރެޑްވޭވްގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރަމޯޝަން- ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހެޔޮ އަގުގަ ގަތުމަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް!

ރެޑްވޭވްގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރަމޯޝަން- ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހެޔޮ އަގުގަ ގަތުމަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރަމޯޝަނަކީ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހެޔޮ އަގުގައި ގަތުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ. 

މިޕްރަމޯޝަންގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ސްޓޭޝަނަރީ، ދަބަސް، އިސްޓާކީން، އިންޓޯލް ހަން، ލަންޗް ބޮކްސް އަދި މިނޫންވެސް ގިނަ ބާވަތްތަކަކުން ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ރެޑްވޭވް ފިހާރަކުން ބުނެފައިވަނީ ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެދުވަސްވަރަކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ތަކެތި ވީހާ ހެޔޮ އަގުތަކުގައި ވިއްކުމަށް ކަމަށެވެ. 

"ކަސްޓަމަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް، ޚާއްޞަކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އަބަދުވެސް މިގެންދަނީ އެންމެ ހެޔޮ އަގުގަ ވިއްކަމުން. ޢީދު ރޯދައަށް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންތްތަކާއިއެކު ޕްރަމޯޝަންތައް އެބަ ހިންގަން. ބޭނުމަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޖީބުތަކަށް ވީހާ ލުއިކޮށްދިނުން." ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް