އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގަ ޖީ ޓްވެންޓީ ސަމިޓް ބާއްވަން ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފަ އެޅި މަރުކަޒުގަ ފެންބޮޑުވެއްޖެ!

އިންޑިއާގަ ޖީ ޓްވެންޓީ ސަމިޓް ބާއްވަން ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފަ އެޅި މަރުކަޒުގަ ފެންބޮޑުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

އިންޑިއާގަ ޖީ ޓްވެންޓީ ސަމިޓް ބާއްވަން ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފަ އެޅިމަރުކަޒުގަ ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ. 

4000 ކުރޯޑު ރުޕީސް ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅި ތަނުގައި އެންމެ ދުވަހަކު ވެހުނު ވާރެއަކުން ފެންބޮޑުވުން ދައްކައިދެނީ ސަރުކާރުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން އަޅާ ޢިމާރާތްތައް އަޅަމުން އަންނަ ފެންވަރު ކަމަށްބުނެ ގިނަ ބައަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. 

އަމިއްލަ ޤައުމުގައި މިހައި ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން އަޅާ ޢިމާރާތްތަކަށް މިހާލު ޖެހެމުން އަންނައިރު ޜާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން އަޅާ ތަންތަން އަޅާނެ ފެންވަރަށް ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

ވީޑިއޯ ބައްލަވާލައްވަން:

https://twitter.com/NarundarM/status/1700724259818201319

ގުޅުންހުރި ލިޔުން: 

https://www.siasat.com/video-of-flooding-at-g20-venue-goes-viral-oppn-slams-centre-2690914/

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް