އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެންފި!

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެންފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަނެ އެތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދެމުން އެބަގެންދެއެވެ. ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަނެފައިވަނީ ޓޭންކުތަކުންތަކުންނާއި ސްނިޕަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. 

އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަތުމުގެ އިތުރުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭސްގުދަނާއި އިކްއިޕްމަންޓްތައްހުރި ގުދަނާއި ފަރުވާދޭން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ހުރި ގުދަންވެސް ގޮއްވާލައިފައެވެ. އިމްރޖެންސީ ބިލްޑިންގ އާއި ސާރޖިކަލް ބިލްޑިންގވެސް ވަނީ ގޮއްވާލައިފައެވެ. 

މުޅި ދުނިޔެއަށް ގޮންޖަހައި އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަނެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަނެ ހިންގަމުން ގެންދާ ކަންކަން ކުށްވެރިކުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ބައަކު އަދި ނުކުރެއެވެ. މިއީ ލާއިންށާނީކަން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުނުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއް: 

https://www.palestinechronicle.com/palestinians-warn-of-israeli-massacre-as-military-forces-raid-al-shifa-hospital/ 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް