އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ލިޔެކިޔުން ނެތީމަ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤުތަކަށް ވެރިވެގަނެ ނިކަމެތިކޮށްލާ ގިނަ ފިރިން ދުނިޔޭގަވެސް ނިކަމެތިވެގެންދޭ!

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ލިޔެކިޔުން ނެތީމަ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤުތަކަށް ވެރިވެގަނެ ނިކަމެތިކޮށްލާ ގިނަ ފިރިން ދުނިޔޭގަވެސް ނިކަމެތިވެގެންދޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 6 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުމެން ދެމަފިރިންވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރީމެވެ. ލިބުނު ފައިސާ އެއްކޮށްގެން ގާކޮށިން ފްލެޓެއްވެސް ގަތީމެވެ. ފްލެޓް ލިބުނުތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަރިކޮށް ގެއިން ނެރެލީ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ފްލެޓް ގަނެފައި ހުރީތީ އަޅުގަނޑަށް ދެއްކޭނެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ނެތުމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރި އަންހެނަކަށް މިއަދު ވަނީ މިފަދަ ޙާލެއް ޖެހިފައެވެ. 

ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މިފަދަ ދެރަ ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަމުންނެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ލިޔެކިޔުމުން ހެކިދެއްކެން ނެތީމާ އަނބިމީހާ ނިކަމެތިކޮށްލާ މީހުންނަށް އެހިސާބުން އެކަން ނިމޭނެތޯއެވެ؟ 

ކިޔުންތެރިޔާއަށް ބުނެލަން އޮތީ ﷲ ތަޢާލާ ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވަނީ ލިޔެކިޔުމަކަށް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގައި މިހަދާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ކަރުދާސް ނުވަތަ އެގްރިމަންޓް ކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހު ފެންނާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދެމީހެއްގެ މެދުގައި ނަމަވެސް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތައް އެމީހުންގެ ފަތުގައި ލިޔުއްވިގެންވާނެއެވެ. ވީމާ ޤިޔާމަތްދުވަހު ޙައްޤުތައް ހޯދަން ދުނިޔޭގައި ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. 

ތިރިގައި އެވަނީ ތިއަފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވި އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގައިވެސް ބަދަލުލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. 

އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ރާއްޖެތެރެއަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެނަކީމެވެ. މައިން ބަފައިން މާލެ ގެނައީ ކިޔަވާށެވެ. ކިޔަވައި ނިމުނުތަނުން ބައްދަލުވި ޒުވާނަކާއި ކައިވެނިކުރީމެވެ. ދެމަފިރިންވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރީމުއެވެ. ދެމީހުން ގެ މުސާރައިން ފައިސާ އެއްކޮށްގެން ފިރިމީހާ ކުޑަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިގެން ފެށި ވިޔަފާރި ކުރިއަރައި ގޮސް ބޮޑު 3 ފިހާރައަށްވިއެވެ. 

އެއީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކުވެސް ޢިޝާ ނަމާދުކޮށްގެން ކައިހަދައިގެން ކުދިންގެ ހަމަޖައްސާފައި އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ގަޑިއެއްހާއިރު ހޭދަކުރަމެވެ. އެދުވަހު ބައިގަޑިއެއްހައިއިރުގެ ތެރޭގައި އެނބުރި ގެއަށް ދިއައިރު ފިރިމީހާ އުޅެނީ ކޮޓަރިއަށް ހިލޭ އަންހެނަކު ވައްދައިގެންނެވެ. 

ޒުވާބެއް ނުކުރަމެވެ. ތައްޔާރުވީ އަންނައުނުކޮޅު ހިފައިގެން ގެއިން ނުކުތުމަށެވެ. އެވަގުތު ފިރިމީހާ ދިނީ ވަރުގަދަ އިންޒާރެކެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި އުޅުމަށެވެ. ނުކުމެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ކޭޝްކާޑުވެސް ބްލޮކްކުރާނެ ކަމަށާއި ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއްވެސް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަނބުރާ ގެއަށް ނުވައްދާނެ ކަމަށެވެ. 

ގެގަނެފައިހުރީ ދެމީހުންކުރި މަސައްކަތުން ލިބުނު ފައިސާއަށެވެ. ބޭނުންކުރަމުން އައީ އޭނާގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ކޭޝްކާޑެކެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ހުވަފެނުގައިވެސް ފެނިފައި ނުވުމުން ހުރެވުނީ ތައްޔާރު ނުވެވިއެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް ފިރިމީހާ ހުށަހެޅި ޝަރުޠު ޤަބޫލުކުރަން އެއްބަހެއް ނުވެވުނެވެ. އަނގައިންވެސް ނުބުނެ ނުކުމެގެން ދިއައީއެވެ. ރައްޓެއްސެއްގެ ގެއަށެވެ. އަދި ވަރިވެސްވީމެވެ. ދިރިއުޅެމުން އައީ ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމުގައެވެ. ދުވާލު ގެއަށް ގޮސް ކުދިންގެ ކަންކަން ބަލަން ހުއްދަދީފައި އޮންނާތީ އެކަން ކުރީމެވެ. 

އެޙާލުގައި ދިރިއުޅޭތާ 3 އަހަރުފަހުން އެ ޢާއިލާގެ ޒުވާނަކު އަހަރެންނާއި ކައިވެނިކުރަން އެދުމުން ރަހްމަތްތެރިޔާގެ އެދުމާއިވެސް އެކު އޭނާ އާއި ކައިވެނިކުރީމެވެ. އަދި އޭނާގެ ގޭގައި ދިރިއުޅެން ފެށީމެވެ. 

ދެވަނަ މީހާ އާއިކައިވެނިކުރިތާ 2 އަހަރު ފަހެވެ. އެއްދުވަހަކު ދަރިން ގާތަށް ދިއައިރު ކުރީގެ ފިރިމީހާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ކަރު އލުވާލައިގެންނެވެ. އެނގޭކަމަށްވެސް ނުހަދައި ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި އުޅެނިކޮށް އައިސް އަތުގައި ހިފާފައި ސޯފާގައި އިށީނުމަށް ބުންޏެވެ. އަތްފޮޅުވާލީމެވެ. ނަމަވެސް ސޯފާގައި އިށީނީމެވެ. 

"ސިތުނާއެވެ! މިއަދު މިވާހަކަ ދައްކަން ލަދުވެސް ގަނެއެވެ. ނަމަވެސް ސިތުނާއަކީ އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމެވެ. 3 ދަރިންގެ މަންމައެވެ. ސިތުނާ އާއިމެދު ކަންކަން ކުރެވުނީ ވަރަށް ގޯސްކޮށްކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަހަރެންނަށް ފާޑޭއްގެ މަސްތެއް ވެވުނީއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސިތުނާ ދޫކޮށްލައި އަދި ނިކަމެތިވެސް ކުރެވުނީއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެކަންކަމަށް ހިތާމަކުރަމެވެ." 

"އޭނާ ފިލައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން މިހާރު ހުރީ މެލޭސިޔާގައެވެ. އެދިއައީ އެކައުންޓުން 13 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ވަގަށްނަގައިގެންނެވެ. ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ. ލޯނުތައް ދެއްކޭކަށްވެސް ނެތެވެ. އަހަރެން މިޙާލަތުން ސަލާމަތްކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ސިތުނާއަށެވެ. އެނބުރި މިގެއަށް އަންނާށެވެ. ގެ އެކުގައިވެސް ސިތުނާއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފާނަމެވެ." 

ޖަވާބުގައި ބުނީމެވެ. "މިގެއިން އަހަރެން ބޭރުކޮށްލި ނަމަވެސް މިގޭގެ އެއްބައަކީ އަހަރެންގެ މިލްކެކެވެ. ދެމީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާށެވެ. 4 ބުރިން 2 ބުރި ތިބާއަށެވެ. އަނެއް ދެބުރި އަހަރެންނަށެވެ. ދަރިންގެ ޙައްޤުގައި އެނބުރި އަތުވެދާނަމެވެ. ނަމަވެސް ގޭގައި އުޅެންޖެހޭނީ 3 މީހުން އެކުގައެވެ. އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ މިހާރުގެ ފިރިމީހާ އާއި ތިބާއެވެ. ލެޔަށް ޓީބީ ޖެހި ބޭސްކުރަންޖެހި ނިކަމެތި ބަލިޙާލުގައި ހުއްޓައި އަތުގައި ހިފި ފިރިމީހާ ދޫކޮށެއް ނުލާނަމެވެ. ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށެއް ނުލާނަމެވެ. 

މިގޮތާއި ރުހޭނަމަ މިގެއަށް އައިސް ކުރިން ބަލަހައްޓައިދިން ގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ކަންކަންވެސް ބަލަހައްޓާނަމެވެ. އެއީ ހަމަ އަހަރެންގެވެސް މަސައްކަތެވެ. އަހަރެންގެވެސް ވިޔަފާރިއެވެ. ވީމާ ޖެހޭނީ ދެ މީހުންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދާށެވެ. ނޫން ނަމަ އަނެއްކާވެސް ތަނަވަސްކަން ލިބޭއިރަށް އަހަރެން ބޭރުކޮށްލާނެއެވެ." 

މިވާހަކަތައް ދެއްކިއިރު 15 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަޑުއަހަން ފިލާހުރިކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެނގުނީ "ޔޭސް. މޮމް އިޒް ރައިޓް" ބުނުމުންނެވެ. 

އަހަރެން ބުނި ގޮތަށް އޭނާ ރުހި ކަންކަން ކުރުމުން ގެއަށް އައިސް އެކުގައި އުޅެން ފެށީމެވެ، ނަމަވެސް ދެމަފިިންގެ ގޮތަކު ނޫނެވެ. 2 ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައެވެ. ދަރިންގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ގޮތުގައެވެ. ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅެވެ. 2 އަހަރެއްހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ތަނަވަސްކަން ލިބުނެވެ. 

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނޭވެ! ޚާއްޞަކޮށް ލޮބުވެތި ކަނބަލުންނޭވެ! ފޭރާމުގައި ފޮތިއަޅައިގެން ހެދުން ލެވިދާނެއެވެ! ނަމަވެސް ހިތުގައި ޕެޗްއަލައިގެން ނުއުޅެވޭނެއެވެ. ކެރިގެން ކުރިމަތިލުމުން ކާމިޔާބުވާނެއެވެ! އަނިޔާވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ނަމަނަމަ އަމާން ނުދޭށެވެ! ހިތްވަރުކުރުމުން މަގުދައްކަވާނެތެވެ! ދަތިޙާލުގައި އުޅެންޖެހޭނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުއެވެ. އަބަދަކު ނޫނެވެ. އިން ޝާ ﷲ

 

- ސިތުނާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް