އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްވަރުގަދަ މެސެޖްތަކުން ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފި

ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްވަރުގަދަ މެސެޖްތަކުން ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

"ﷲ މިސްތަކުން އިމްތިޙާން ކުރައްވަވާނެތެވެ. އަހުރެމެން އިމްތިޙާން ކުރެއްވެވީއެވެ. އިން ޝާ ﷲ އަހުރެމެންގެ ހިތްވަރެއް ނުއެލެއެވެ. އަހުރެމެން ދާނީކުރިއަށެވެ. ﷲ އަހުރެމެން ދުލެއް ނުކުރައްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ އަހުރެމެންނަށް ނަޞްރު ދެއްވަވާނެތެވެ." 

"ދުނިޔެއާއެވެ! އަހުރެމެން މިދުނިޔޭގައި މިތިބީ އެންމެ ނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ. އަހުރެމެންގެ މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާ ޝަހީދުކޮށްފިއެވެ. އެމީހުން ވަނީ ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތުގައެވެ. އަހުރެމެންވެސް އެނބުރިދިއުން ވަނީ ހަމަ ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތަށެވެ!" 

މިފަދަ އެތައް މެސެޖްތަކެއް މިއަދު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. އެކުދިން އެބުނަނީ ހަމަތެދެވެ. ޙައްޤުބަހެވެ. އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ޢާއިލާ ޝަހީދުކޮށްފިއެވެ. އެހެނަސް ﷲ ތަޢާލާގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން އެކުދިން މިދުނިޔޭގައި އަދިވެސް ވަނީ ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތުގައެވެ. 

މިފަދަ މެސެޖްތައް ދައުރުކުރުވާ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ ހިތްވަރުގަދަ އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ. އެމީހުންނަކީ އާދައާ ޚިލާފް ހިތްވަރެއް ލިބިގެންތިބި ކުދިން ކަމަށްވުމުން އެކުދިން ބޮޑެތިވެ ދުނިޔެއަށް ފައިދާހުރި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް