އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަމާސް އިން އަސީރުކުރި ޔަހޫދީ 2 މައިން މިނިވަންވުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށް ޤައްސަމް ބްރިގޭޑްސްއަށް ލިޔުނު ލޯބީގެ ސިޓީ ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފި-

ހަމާސް އިން އަސީރުކުރި ޔަހޫދީ 2 މައިން މިނިވަންވުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށް ޤައްސަމް ބްރިގޭޑްސްއަށް ލިޔުނު ލޯބީގެ ސިޓީ ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފި-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ހަމާސް އިން އަސީރުކުރި ޔަހޫދީ 2 މައިން (ޑެނިއެލް އާއި އެމިލިއާ) މިނިވަންވުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށް ޤައްސަމް ބްރިގޭޑްސްއަށް ލިޔުނު ލޯބީގެ ސިޓީ ދުނިޔެ ސިއްސުވާލައިފިއެވެ. 

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މިނިވަންވުމުން ލިޔުނު އެސިޓީގައި ދެމައިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ދަރިފުޅަށް ބަހައްޓައިދިން ގާތްކަމާއި ފޯރުކޮށްދިން އެހީތެރިކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. "އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް އިޙްޞާޞްކުރެވުނީ "ޣައްޒާގެ ރާނީ" ގެ ގޮތުގަ!" 

އެސިޓީގައި ވަނީ ރަހްމަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެދެމައިންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓި ހަނގުރާމަވެރިންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާވެސް ކޮށްފައެވެ. 

ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ދެމައިން މިހައި ބޮޑު ތަޢްރީފެއްކުރާނީ އެދެމައިންނަށް ކިހައި ރަނގަޅަކަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމުންކަން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ގެންދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. 

ޤައްސަމް ބްރިގޭޑްސްގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ވަނީ ރަހީނުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންނަށް ދެރަ އެއްވެސް ކަމެއް މެދުވެރިނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުގެ ޖަލު މިނިސްޓަރު ޖަލުތަކަށް ގޮސް އެންގީ ޣައްޒާގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ ޙާލަށްވުރެ ނިކަމެތި ޙާލު ޤައިދީންނަށް ޖެއްސުމަށެވެ. 

ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގަ ދައުރުވަމުންދާ ލޯބީގެ ސިޓީ: 

 

Below is the full letter.  

“To the generals who have accompanied me in recent weeks, it seems we will part ways tomorrow, but I thank you from the bottom of my heart for your extraordinary humanity shown towards my daughter, Emilia. 

“You were like parents to her, inviting her into your rooms whenever she desired. She acknowledges feeling like all of you are her friends, not just friends, but truly beloved and good. 

“Thank you, thank you, thank you for the many hours you spent as caregivers. Thank you for being patient with her and showering her with sweets, fruits, and everything available even when it was not. 

“Children should not be in captivity, but thanks to you and other kind people we met along the way, my daughter felt like a queen in Gaza… In general, she acknowledges feeling like the center of the world. She hasn’t met anyone on our long journey, from the rank and file to the leadership, who didn’t treat her with gentleness, affection, and love. 

“I will forever be a prisoner of gratitude because she did not leave here with a lifelong psychological trauma. I will remember your kind behavior, granted here despite the difficult situation you were dealing with yourselves and the severe losses you suffered here in Gaza. 

“I wish in this world we could truly be good friends. 

“I wish you all health and well-being… Health and love to you and your families’ children. Many thanks. 

Danielle and Emilia”

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް