އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ދަރިން ނުލިބޭތީ ދޮށީއަނބި ދޫކޮށްލާފަ ދަރިން ލިބުނީތީ ދެވަނަ އަނބި ދޫކޮށްލި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ދަރިން ނުލިބޭތީ ދޮށީއަނބި ދޫކޮށްލާފަ ދަރިން ލިބުނީތީ ދެވަނަ އަނބި ދޫކޮށްލި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް ދަރިން ލިބުމަށް އެދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ ހުރިހާ ދެމަފިރިންނަކަށް ދަރިންނެއް ނުދެއްވަވައެވެ. ދަރިން ދެއްވަވަނީ އިރާދަ ކުރައްވަވާ ދެމަފިރިއަކަށް އިރާދަކުރައްވަވާ ވަޤުތަކުއެވެ. 

ދަރިން ނުލިބިގެން މާޔޫސްނުވާށެވެ! އެކަމުގެ ޙިކުމަތްވެސް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. ދަރިން ލިބުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވާ މީހުންނަށް ތިރީގައި އެވާ ވާހަކައަކީ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ދެކެމެވެ. 

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރީ އުމުރުން 20 އަހަރުގައެވެ. 3 އަހަރުވީއިރުވެސް ދަރިއަކު ނުލިބުމުން ދަރިއަކު ހޯދަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އޮތީ ކާމިޔާބު ނުކުރެވިފައެވެ. ﷲ ދަރިއަކު ނުދެއްވެވުމުންނެވެ. 

ފިރިމީހާ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލީ ޢުމުރުން 30 އަހަރުގައެވެ. ކައިވެންޏަށް 10 އަހަރުގައެވެ. ދޫކޮށްލިއިރު ސަބަބެއްކަމަށް ބުނީ އަޅުގަނޑަށް ދަރިއަކު ނުލިބުމެވެ. ދަރިން ދެކެ ލޯބިވާތީ ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމެވެ.

ކޮންމެއަކަސް 6 އަހަކަ މަސްދުވަސްފަހުން އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ކައިވެނިކުރީމެވެ. ކައިވެންޏަށް 2 ވަނަ އަހަރު ދަރިއަކު ލިބި، 5 އަހަރުފުރުނުއިރު 3 ދަރިންވަނީ ލިބިފައެވެ. އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލިތާ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ފިރިމީހާ ވެސް ކައިވެނިކުރިއެވެ. އެކައިވެންޏަށް 7 އަހަރުވީއިރު 4 ދަރިން ލިބުނެވެ. 

ދެން މިދަންނަވަނީ އެންމެ މުހިންމު ވާހަކައެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކުރީ އަޅުގަނޑުގެ ތިމާގެވެސް ކުއްޖަކާއިއެވެ. އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅަށް އަހަރުވެސް ނުވަނީސް ވަރިކޮށްލައި ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. އަދި އޭނާ ކުދިންނަށް އެހީވީވެސް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކުންނެވެ. މައިމީހާއަށް ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން އުޅެންޖެހުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ.

އޭނާ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާ (އަޅުގަނޑު) ދޫކޮށްލީ ދަރިން ނުލިބޭތީއެވެ. ދެވަނަ އަނބީމީހާ ދޫކޮށްލައި ނިކަމެތިކޮށްލީ ދަރިން ލިބުނީތީއެވެ. 

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ދެވަނަ ފިރިމީހާއަކީ އިންތިހާއަށް ދަރިން ދެކެ ލޯބިވާ ފިރިއެކެވެ. ދަރިންގެ މަންމަގެ އަގު ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެއެވެ. ދަރިން ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ. 

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޙަޔާތުގައި ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެވުނު ގޮތެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނީގައި އަޅުގަނޑަށް ދަރިން ނުލިބުނީ ލިބިއްޖެނަމަ ވަރިކުރުމުން އަޅުގަނޑަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމުން ސަލާމަތްކަން ލިބުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅު ކަމަށެވެ. 

- ޝާމިލާ އަޙްމަދު / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް