އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ހިލޭ އަންހެނަކާ ގުޅުން ހިންގާފަ ނުކުރާކަމަށް ހެދެން ދޮގުހުވާގެ ބަސްތައް ބުނެ އަތްގިރުނަސް ހެޔޮކަމަށް ބުނި މީހެއްގެ އަތް ގިރުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ހިލޭ އަންހެނަކާ ގުޅުން ހިންގާފަ ނުކުރާކަމަށް ހެދެން ދޮގުހުވާގެ ބަސްތައް ބުނެ އަތްގިރުނަސް ހެޔޮކަމަށް ބުނި މީހެއްގެ އަތް ގިރުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ކުށްކުރެވުމުން ނުކުރާކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަންކުރިނަމަ މިވެނި އެވެނިކަމެއްވިޔަސްހެޔޮކަމަށް ބުނާ މީހުން އުޅެއެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟  

ކިޔުންތެރިޔާގެ ސުވާލާއި ގުޅިގެން ބުނެލަން އޮތީ ފުރަތަމަކަމަކަށްވެސް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ދޮގެއް ނުހަދާށެވެ! އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެކެވެ. ކިޔުންތެރިޔާ ތިއަ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަ ބަސްތައް ބުނުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މުޞީބާތްތައްވެސް ކުރިމަތިވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށް ދުނިޔެމަތީގައި ޢުޤޫބާތް ނުދެއްވަވައިވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ. އެއިގެ މާނައަކީ އެކަމުން އޭނާއަށް ސަލާމަތްވެވުމެއް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ދުވަހެވެ.  

ތިރީގައިވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެލައްވައި ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރައްވާށެވެ!  

އަޅުގަނޑު މިކިޔައިދޭ ވާހަކަ މިހާރުގެ ވިސްނުމުގެ ބައެއް މީހުންނަށް އަޑުއަހަން ފަސޭހަނުވެދާނެއެވެ. އަދި ޤަބޫލުކުރަންވެސް ފަސޭހަނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމަ މިކަންތައް ހިނގައިދިއަ ގޮތެވެ.  

އެއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށް 12 އަހަރެވެ. އަޅުގަނޑާއި ދެ ދަރިން ސްކޫލް ބަންދެއްގައި ރަށަށް ގޮސްލީމެވެ. ފިރިމީހާއަށް ނުދެވުނީ މަސައްކަތް ބުރަކަމުންނެވެ. އެނބުރި އައިސް ގެއަށް ގޮސް ވަންއިރު ފެންނަން ހުރި ކަންކަމުން ގޭގައި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަން ޔަޤީންކުރެވުނެވެ. ތެދަށް ބުނާނަމަ ފިރިމީހާ ގެއަށް ހިލޭ އަންހެނަކު ވައްދައިގެން ގެންގުޅެފައިވާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުރެވުނެވެ.  

އެވާހަކަ ބުނުމުން ފިރިމީހާ އކަމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ. ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހިފައިވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ހުވާކުރަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުހުވައަކަށްވެދާނެކަން ޔަޤީންކުރެވޭވަރުބޮޑުކަމުން އެކަމަށް ހުރަސްއެޅީމެވެ. ހުވާ ނުކުރަން ބުނީމެވެ. އެހިސާބުން ފިރިމީހާ ބުނީ އަހަރެން ރަށުގައި ނެތްއިރު ގެއަށް އަންހެނަކު ވައްދައި ބީހި ހެދިނަމަ އޭނާގެ އަތް ގިރުނަސް ހެޔޮކަމަށެވެ. އެހެންވެސް ނުބުނުމަށާއި ބުނެވުނު ބަހަށް ތައުބާވާން ބުނީމެވެ.  

ދަންނަވަންތޯއެވެ! އެއިގެ ފަހުން ދެތިން ދުވަސްވެސް ނުވާނެއެވެ. ފިރިމީހާގެ އަތުގައި ނަގަންފެށީ ފެންފޮޅުތަކެކެވެ. ފޮޅު ފަޅައިގެންދާއިރު ހުންނަނީ ހަންގޮސްފައެވެ. ނުދައްކާ ޑޮކްޓަރެއް ނެތެވެ. ނުހަދާ ފަންޑިތައެއް ނެތެވެ. ލަންކާ، އިންޑިއާ، ބެންކޮކުންވެސް ފަރުވާކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ފޮޅު ނެގުން ނުހުއްޓުވުނެވެ.  

ބައެއްފަހަރު ފާރުވާލެއް ބޮޑުކަމުން އަތް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެހެން ހީވާ ފަހަރުވެސް އައުދެއެވެ. އެފަދަ ޙާލެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކިރިޔާވެސް ލުޔެއް ލިބުނީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ އިރުޝާދަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ. ތައުބާވެ ދުޢާކުރުމުންނެވެ. ކުރި ފާފަތައް ކިޔައިދޭން އުޅުމުން އަޅުގަނޑު ބުނީ އަޑުއަހަން ވެސް ބޭނުން ނޫންކަމަށެވެ. އަޑުއިވުމުން އިތުރަށް ހިތްދަތިވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެތީއެވެ. އަޅުގަނޑު ބުނީ އަޅުގަނޑު މާފުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ދެ ދަރިންނަށްޓަކައި މާފުކޮށްފިން ކަމަށާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.  

މިހާރު އެއިގެ ފަހުން 10 އަހަރުވީއެވެ. މިހާރުވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފޮޅު ނަގައެވެ. ނަމަވެސް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބި ފޮޅުތައް ހިނދެއެވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެއީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ބުނެވުނު ބަސްތައް ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެކަމަށެވެ!   

މިހާރު ފިރިމީހާއަކީ ވަރަށް ތަޤްވާވެރި، ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް މީހެކެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑުވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި އެކަން މެދުވެރިވީންސުރެވެސް މިއަންނަނީ ފިރިމީހާއަށްޓަކާ ހެޔޮދުޢާކުރަމުންނެވެ.  

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ބުނެލަން އޮތީ ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށެވެ. ކުށެއް ކުރެވުނަސް ދޮގުހަދައި ދޮގުހުވާތައް ނުކުރުމަށެވެ. ކޯފާއެއް ލެއްވެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ނުބުނާށެވެ. އަހަރެމެން އެއްވެސް މީހަކީ ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ކޯފާއަކަށްވެސް ކެތްކުރެވޭނެ ބައެއް ނޫންކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ.  

- ފައުޒިއްޔާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް 

 

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް