އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގޭގަތިބެގެން ސްޓޭޑިއަމް ފެންވަރުގަ މެޗްތައްބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ރެޑްވޭވުން ފަހިކޮށްދީފި!: ޔޫރޯ 2024 ބަލާލަން ހައިސެންސް 100 އިންޗި ޓީވީ

ގޭގަތިބެގެން ސްޓޭޑިއަމް ފެންވަރުގަ މެޗްތައްބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ރެޑްވޭވުން ފަހިކޮށްދީފި!: ޔޫރޯ 2024 ބަލާލަން ހައިސެންސް 100 އިންޗި ޓީވީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ޔޫރޯ 2024 ގެ މެޗުތައް ބަލާލަން މިފަހަރު ހައިސެންސްގެ ޔޫ7 މޮޑެލްގެ 100 އިންޗި މިނީލެޑް ސްމާޓް ޓީވީ ރެޑްވޭވުން ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ. 

ރެޑްވޭވުން ބުނި ގޮތުގައި، ހައިސެންސްގެ 100 އިންޗީގެ މި ޓީވީގައި މިނީ ލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިތުރުން ކުއެންޓަމް ޑޮޓްސް ފީޗާވެސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަދި ޔޫރޯ 2024ގެ މެޗްތައް ބަލާލަން އޭ.އައި ސްޕޯޓްސް މޯޑްވެސް ލިބިލައްވާނެއެވެ. ސްޓޭޑިއަމް ފެންވަރުގައި މެޗްބަލާލުމުގެ ފުރުސަތެއް، ގޭގެ ސޯފާއިންވެސް މިހާރުލިބިލައްވާނެއެވެ.

މި ބްރޭންޑަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް ނަންހިނގާ އަދި ގިނަބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ޓީވީ ބްރޭންޑަކަށްވާތީ ހައިސެންސްގެ "100 އިންޗީގެ ޓީވީ ސްޓޮކެއް ގެނެސް ވަރަށް ހާއްސަ އަގެއްގައި ރެޑްވޭވުން ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

ހައިސެންސްގެ ޓީވީތަކުގެ މައުލޫމާތު އިތުރަށް ބަލާލަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައިސެންސްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ ކަމުގައިވާ ރެޑްވޭވްގެ އައުޓްލެޓަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ނުވަތަ ރެޑްވޭވްގެ ވެބްސައިޓްއިންވެސް ބަލާލެވޭނެއެވެ. ރެޑްވޭވްގެ ހުރިހާ އޯޑަރެއްވެސް ސީދާ ގެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދެއެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު