އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: އުފާވެރިކަން ލިބެނީ ބައިވެރިޔާގެ ޒުވާންކަމަކުން ނޫނެވެ! ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުންނެވެ!

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: އުފާވެރިކަން ލިބެނީ ބައިވެރިޔާގެ ޒުވާންކަމަކުން ނޫނެވެ! ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުންނެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 5 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ގިނަ މީހުން ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާނީ ދާދި އެއް ޢުމުރަކުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކުޑަ ތަފާތެއް ހުރިނަމަވެސް ރުހެއެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު ބޮޑުނަމަ އެކަންވަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށެވެ. އެކަންކަމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނެތީމެވެ. އެމީހަކަށް ރަނގަޅު ގޮތާއި އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތް އެނގޭނީ އެމީހަކަށެވެ. 

ތިރީގައިވާ ވާހަކައިން އެނގިގެންދަނީ ޢުމުރުން ތަފާތުނަމަވެސް ހިތްހެޔޮކަމާއި ލޯތްބާއި އަޅައިލުން ލިބޭނަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުގައި ދިރިއުޅެވޭކަމެވެ. އޭނާ އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިވެސްވާކަމެވެ. ވާހަކަ ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ! 

އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން 10 އަހަރުން ދަށުގެ 3 ދަރިން ބަލަމުން އަންނަ އެކަނިވެރިމައަކީމެވެ. ވަޒީފާއަދާކުރީ ފިހާރައެއްގައެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަމުން އައީ ލިބޭ މުސާރައިންނެވެ. މުސާރައެވެ ބުނާއިއރު މަހަކު 5000 ރުފިޔާއެވެ. 

މިކިޔައިދެނީ ކޮވިޑުގެ ދަތި ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކައެކެވެ. ކޮވިޑާއިހުރެ އަޅުގަނޑު އުޅުނު ފިހާރަ ބަންދުކުރިއެވެ. އެހިސާބުން މުސާރައެއް ނުލިބެއެވެ. ގޮތް ހުސްވިއެވެ. ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހުނެވެ. އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމުން ކުދިން އެއްކޮށްފައިހުރި ވަކިލާރިކޮޅު ވިއްކަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން އޮތް 10 ރުފިޔާ ހިފައިގެން ހަނޑޫ ގަންނަން ދިއައީމެވެ. 

އަޅުގަނޑު ކަންމަތީ ފިހާރައިން ނުކުތްއިރު ފިހާރައަށް އަޅުގަނޑު ވަންއިރު ފިހާރައިގާހުރި މެދުއުމުރުގެ މީހަކު އަޅުގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓި ހުރުމުން ފުރަތަމަ ގަތީބިރެވެ. 

"އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. ހަނޑުލުގެ އަގު އަދާކުރިއިރު ރުއީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަ އަހަރެން ދުށީމެވެ. ހަމައެކަނި ހަނޑޫކޮޅެއް ތިއަ ގަތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ހަމައެކަނި ހަނޑޫގަތީމާ ކެވޭހެއްޔެވެ؟" 

އެވަގުތު އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުނެވެ. ފުހެވެސްލީމެވެ. އަދި ބުނީމެވެ. "ތިއައީ ﷲ އަށްޓަކާ ކުރި ސުވާލެއް ނަމަ އަހަރެންނާއިއެކު އަންނާށެވެ. ކިޔައިދޭނަމެވެ." 

އޭނާ އަޅުގަނޑުގެ ފަހަތުން ގެއަށް ވަނުމުން ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދިނީމެވެ. ދެން ގޭގައި އެވަގުތު ހަމަ އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް ނެތްކަމަށްބުނީމެވެ. އަދި އެގެއަކީ ބޭބެއަކު ޢިމާރާތްކޮށް މީސްމީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ގެއެއްކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިއަކީ ބޭބެ  އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެން ދީފައި ހުރި ކޮޓަރިއެއް ކަމަށް ބުނީމެވެ." 

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހު އެމީހާ އަޅުގަނޑަށް 500 ރުފިޔާ ދީފައި ބުނީ އެއީ ﷲއަޓްކައި ދިން އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެއިން ކައިގެން ތިބުމަށެވެ. އަދި ފަހުން އަންނާނެ ކަމަށެވެ. 

އެއީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. އެއިރު ހުރީ ޢަޞްރުވަގުތުވާން ވަރަށް ކައިރިވެފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްގެން ކުދިން ގޮވައިގެން ޢަޞްރު ނަމާދުކުރީމެވެ. ނަމާދަށްފަހު ޛިކުރުތައް ކިޔައި ނިންމާފައި ތެދުވެ އަލުން ފިހާރައަށް ގޮސް މަސްދަޅަކާއި އެއްޗެތި ގަނެގެން އައިސް ކުދިންނަށް މެންދުރު ކާންދިނީމެވެ. 

އެރޭ އޭނާ އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑު އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް އައެވެ. އެދުނީ ކުދިންވެސް ގޮވައިގެން އޭނާގެ ގެއަށް ގޮސްލައިދިނުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދިއައީމެވެ. ދެއްކީ ވާގިނެތުމުން އެނދެއްގައި އޮތް އަންހެނެކެވެ. ބުންޏެވެ. "މިއީ އަހަރެންގެ އަންހެނުންނެވެ. އަހަރެމެންގެވެސް 3 ދަރިން ތިބެއެވެ. ބޭނުންނަމަ އަނބިމީހާއަށް އެހީތެރިވެދީ ބަލަހައްޓައިދީގެން މިގޭގައިވެސް އިނދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޭގައި އުޅެމުންވެސް އެހީތެރިވެދެވިދާނެއެވެ. ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 4 މައިންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކަމަށާއި އަދި އިތުރަށް މުސާއެއްގެ ގޮތުން މަހަކު 3000 ރުފިޔާވެސް ދޭނެ ކަމަށެވެ. 

އަޅުގނޑު ހަމަ އުފަލުން އެހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރީމެވެ. ނަމަވެސް ދިރިއުޅެން ޤަޞްދުކުރީ ހަމަ އެއިރުވެސް އުޅޭ ކޮޓަރީގައެވެ. އެއީ ކޮޓަރިން ނުކުމެއްޖެނަމަ ބޭބެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށްދޭނެތީ އާއި ފަހުން ބޭނުންވިނަމަވެސް ނުލިބިދާނެތީއެވެ. 

އަޅުގަނޑަށް ވީހާ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނީމެވެ. ނަމަވެސް ކޮރޯނާ ޖެހިފައި އެއަންހެން މީހާ ނިޔާވީއެވެ. ނިޔާވުމުން އޭނާގެ އެދުމަށް އަޅުގަނޑު އޭނާ އާއި ކައިވެނިކުރީމެވެ. އަދި މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ބުނެވެން އޮތީ ފިރިމީހާއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހަކު ކަމަށެވެ. ދެ މީހުންގެ އުމުރުގަ 15 އަހަރުގެ ތަފާތު އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހެޔޮކަން ބޮޑުކަމުން އެކަން އިޙްޞާޞެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ ހަމަ އެއްވާހަކައެކެވެ. އެއީ ﷲ ގެ މަގުގައި ސާބިތުވެ ހުރި އަޅަކަށް އެކަލާނގެ މަގުދައްކަވާނެތެވެ. ރަޙްމަތް ފޮނުއްވަވާނެ ދިމާއެއް ނުވަތަ ރަހްމަތް ބައްދަލުކުރާނެ ގޮތްވެސް ނުއެނގޭނެއެވެ. ކިތަންމެ ދަތިޙާލުގައި އުޅެންޖެހުނު ނަމަވެސް ކެތްތެރިވާ އަޅުން ނިކަމެތި ނުކުރައްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

މިއީ ދަންނަވާ ހަމަ ތެދު ޙަޤީޤަތެވެ. 3 ދޮންދަރިން އެބަ ބަލަމެވެ. ފިރިމީހާވެސް 15 އަހަރު ދޮށްޓެވެ! ނަމަވެސް ދިރިއުޅެމުން މިގެންދަނީ ދަރިންގެ ޒުވާން ބައްޕައާއިއެކު އުޅުނު ދުވަސްތަކަށްވުރެ މާއުފަލުގައެވެ. މާބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

އަޅުގަނޑު ކައިވެނިކުރި ޒުވާން ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑަށް ދަރިންތަކެއް ދީފައި 4 މައިން ނިކަމެތިކޮށްފައި އެއްލައިލީއެވެ. ބިކަ ޙާލުގައި ޖެއްސުވީއެވެ. ހައިހޫނުކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދީ މިއަދު 4 މައިންނަށް އެހީތެރިވެދީ ބަލަހައްޓަމުން އެގެންދަނީ އަޅުގަނޑަށްވުރެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެކެވެ.

 

- ޒައިނަބް / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް