އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

4 ކައިވެންޏަށްފަހު އެކަނި ހުރެ 4 ޑޮކްޓަރުންނާއިއެކު 8 ދަރިން މޮޅު ދަރިންނަށް ހެދި ފަޚުރުވެރި މަންމައަކު ރަންދުނިޔެއެއްގަ!

4 ކައިވެންޏަށްފަހު އެކަނި ހުރެ 4 ޑޮކްޓަރުންނާއިއެކު 8 ދަރިން މޮޅު ދަރިންނަށް ހެދި ފަޚުރުވެރި މަންމައަކު ރަންދުނިޔެއެއްގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 5 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

4 ކައިވެނިކޮށް 8 ދަރިން ލިބުނު ދިވެހި އަންހެނަކު އޭނާގެ 4 ވަނަ ކައިވެނީގެ ބައިވެރިޔާ ނިޔާވުމުން އިތުރު ކައިވެންޏެއް ނުކުރެއެވެ. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން 8 ދަރިން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ދަރިންގެ ތެރޭގައި މިއަދު 3 މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންވެސް އެބަތިއްބެވެ. 2 ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައެވެ. 

އެއް ދަރިފުޅު ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު ދަނީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދެމުންނެވެ. ދެން ތިބި ކުދިންނަކީ މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިންނެވެ. 

އަންހެން މީހާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ކިޔަވައިދެވުނީ އިތުރު ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދަރިންނަށް ދެވޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ފަހިވުމުންނެވެ. 

"އަހަރެންނަކީ ރާއްޖެ ތެރެއަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެނެއް. 3 ވަނަ ފިރިމީހާ މަރުވުމުން މާލެ އައީ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން. އަހަރެން އާމްދަނީ ހޯދީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން. ކިޔަވަން ކުދިން ބޭތިއްބިން. ހެދިކާ ހެދިން. ފޯއްކޮށިން. އަންހެނަކަށް ކުރެވޭނެ ޙަލާލު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިން."  

"އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ 3 ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުނީ. އެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާކަށް ނެތިން. ކޮންމެ ގޮތެއްވީ ނަމަވެސް އެއީ ދަރިންގެ ބައްޕައިން. ވީމާ އެކަން ބާއްވާ. 4 ވަނަ ފިރިމީހާ ނިޔާވީ. އެ ހިސާބުން ނިންމީ އިތުރު ކައިވެންޏެއް ނުކުރަން. ދަރިންނަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މައަކަށްވާން." 

"އަޅުގަނޑު މިއަދުވެސް އެންމެ އުފާވަނީ އެންމެ ފަޚުރުވެރިވަނީ އަތުން ކުރި ޙަލާލު މަސައްކަތުން ނޫން ގޮތަކަށް ހޯދި އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާނެތީ. ދަރިންގެ ގައިގައިވެސް އަޅުގަނޑުގެ ގައިގައިވެސް ހުންނާނީ 100 އިންސައްތަ ސާފު ޠާހިރު ލޭ ކަމަށްވާތީ." 

"އެއީ މީގެ 40 އަހަރު ކުރި. މާލެ އައިސް އިންނާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހޯދައިދިނީ އެކުގައި އީޕީއެސްގައި އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖެއް. އޭނާ އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ 3 މަސް ދުވަހުގެ ކުލި ދައްކައިދިނީވެސް. ދަރިން ސްކޫލަށް ވައްދައިދިނީވެސް. އެކަމަށްޓަކައި އަބަދުވެސް އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރަން. އެ ނޫނީ އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް މީހަކު ވެދިން އެއްވެސް އެހީއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރި މަސައްކަތުގަ ﷲ ބަރަކާތް ލެއްވެވި. އިން ޝާ ﷲ. 

"މިއަދު މާލޭގަ މިއިންނަނީ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ތިބި ގޭގެ ބައެއް ދަރިން ގަތީމާ އެބައިގަ. ދަރިން އަޅުގަނޑު ގެންގުޅެނީ އުރާލައިގެން. އަމިއްލަ ހެދުން ދޮންނަން މެޝިނަށްލުންވެސް އަޅުގަނޑަށް މަނާ ކޮށްފަ އޮންނަނީ. ބޭރުގަ އުޅޭ 3 ދަރިން އަބަދު ތިބެނީ މަންމަ އައިސް ދިނުމަށް އެދިއެދި." 

އޭނާ ބުނީ މިއަދުނޫސް ކިޔާ ކަމަށާއި މިއަދުނޫހާއި މައުލޫމާތު ހިއްޞާކުރީ މިއަދުނޫހުގައި ލިޔާ ބައެއް ވާހަކަތަކާއި އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވުމުން ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑު ވަކި އަޅުކަމެއް ބުނާކަށް ނެތިން. މިއަދުނޫހުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަން ބާރު އަޅާ އެއް އަޅުކަން އަޅުގަނޑު އުމުރުން 30 ވަރަކަށް އަހަރުން ފެށިގެން މިއަންނަނީ ކުރަމުން. އެކަން ކުރަން ފެށީ 4 ވަނަ ފިރިމީހާ އާއެކު ދިރިއުޅެމުން. ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ މާތް ﷲ! އެހެންވީމާ އެބައި ދޫކޮށްލާ! ހަމަ ގައިމުވެސް މިހުރިހާ ޙާލެއްގަ އުޅުނު އިރުވެސް ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް މިންޖު ވެވޭނެ މަގެއް މާތްﷲ އަޅުގަނޑަށް ދައްކަވައިދެއްވެވި." އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޭނާއަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބުނު ދުވަހާއިމެދު ސުވާލުކުރުމުން ކުޑަކޮށް ވައަތުފައަށް ބުރަވެލުމަށްފަހު ކިޔައިދިނެވެ. "މާތް އިރާދަފުޅުން ޙައްޖު ވެވިއްޖެ. އެއީ އެންމެ އުފާވި ދުވަސް. ދެން އެއިގެ ދެ އަހަރުފަހުން ހުރިހާ ކުދިން ރާވައިގެން މެލޭސިޔާގައި ހުރިހާ ކުދިން ބައްދަލުކޮށް އެކުގަ ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރި. އެއިރު އެއް ރޭ ކާން ތިބެފަ އެހީ މަންމަ އެންމެ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ކޮބައިހޭ. އަޅުގަނޑު ބުނީ އެއީ ކުރަން ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑުކަމެކޭ. އަޅާ ނުލާށޭ. ދަރިން މިހާރު ކޮށްދޭ ކަންކަން ފުދެއޭ. ދެންވެސް ކުރުނުކޮށް ހުރިހާ ކުދިން ކިޔަން ފެށީމާ ބުނިން ވަރަށް ގިނައިން ޢުމުރާކުރާހިތްވެޔޭ. އެ ހިސާބުން މާތް ﷲ އެކަންވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިކޮށް ދެއްވަވާފަ. ކުދިން ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ނުދެވެނީ." 

ނިންމާލަމުން ބުނީ "އަހަރެން ގޭގައި ކިޔަވަން ކުދިން ބޭތިއްބި ވާހަކަ ބުނީމެއްނު. އެއިގެ ތެރޭގައި މިވެނި އެވެނި ކުދިން ހިމެނޭ. ނިކަން ގޮސް އަހައިބަލަ އެކުދިންނަށް މައެއްގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ނުދޭތޯ؟ އަމިއްލަ ދަރިންނާ އެއްވެސް އެއްވެސް ތަފާތެއް ކުރިތޯ؟ އެއީވެސް ހަމަ ދަރިންނޭ އިނގޭތޯ! އެކުދިން މިއަދު އެތިބަ ހިސާބު ނިކަން ބަލައިލަބަލަ. ބެލީމާ އެނގޭނެ" ކަމަށެވެ. 

އޭނާ ބުނީ އޭނާ ގެންގުޅެ ކިޔަވައިދިން ކުދިން ވެސް އޭނާއަށް ވަރަށް ހެޔޮ ކަމަށެވެ. މައެއްގެ ޤަދަރު ކުރާ ކަމަށެވެ. މާލޭގައި އިން ނަމަ ޤަވާއިދުން ބައްދަލުވެސް ކުރާ ކަމަށެވެ. 

މިއީވެސް މައެކެވެ.! މިއީވެސް ދަރިންނެވެ! ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކަށް އަމަލުކުރެވޭ ގޮތާއިމެދު ވިސްނައިލުން ބުއްދިވެރިއެވެ. މައިންބަފައިންވެސް އަދި ދަރިންވެސް މެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް