އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެގެން ގެންދަނީ!

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެގެން ގެންދަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެ، ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ކުއްޖާގެ 2 އަތުގައި ހިފައި ދަމާ ގެންދާ މަންޒަރެވެ.

މިއީ އަލްޚަލީލް ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ހިންގި އެއް ޖަރީމާއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ގެންދަނީ މިފަދަ އަނިޔާތައް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ކުދިންނެއް ހަމަ މިފަދައިން ޖަހައިގަނެގެން ގެންދެއެވެ.

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ މިފަދަ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވަން އދ އިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. ދުޢާ ކުރެވިދާނެއެވެ. މިއަދަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދެއްވުން ގިނަކޮށްދެއްވާށެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް