އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިވެނި ކަމެއް ޙާޞިލުވުމުން ކުރާ މަސައްކަތް މަދުކޮށް ހެޔޮ އަމަލުކުރުން ގިނަކުރަން މަޑުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ އެންމެ މޮޔަ ކަންތަކެވެ!

މިވެނި ކަމެއް ޙާޞިލުވުމުން ކުރާ މަސައްކަތް މަދުކޮށް ހެޔޮ އަމަލުކުރުން ގިނަކުރަން މަޑުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ އެންމެ މޮޔަ ކަންތަކެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 34 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ތިމާއަށްމިވެނި ކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވުމުން އިތުރަށް އަޅުކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމަކީ ވަރަށް ނުބައި ވިސްނުމެކެވެ. އެހެނީ އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ ހިތަކީ ފުރޭނެއެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއްކަމެއް ޙާޞިލުކުރެވޭ އިރަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެހެންކަމަކަށް އެދެވުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެވެ.  

ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! ހެނދުނުންސުރެ ހަވީރުވާއިރު މިލިއަނުން ޑޮލަރު ލިބުނު ނަމަވެސް މިއަދު ހިތް ފުރޭ މީހަކު އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ނުފުރޭ ތަނުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ފުދިއްޖެ ކަމަށް ދެކޭ ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރާ ހަމައެކަކުވެސް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ވީމާ މިކަމުން އެނގެނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިތް ނުފުރޭނެ ކަމާއި އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ހުސް ނުވާނެ ކަމެވެ.  

މީސްތަކުންނޭވެ! ވިސްނާށެވެ! ކުރާ މަސައްކަތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަމުިގައި ވެވިއްޖެ ނަމަ އެމީހަކަށް އެވަނީ ކިތަންމެހައިވެސް ގިނަ ފައިސާ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްސަނދި ބިލިއަނަރު ވެސް މަރުވާނެއެވެ. ކައްވަޅުގެ ސުވާލުތައްވެސް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހިސާބު ވެސް ބައްލަވާނެއެވެ.  

މީޒާނުގައި އެމީހާގެ އަމަލުތައް ކިރިގެންދާ ވަގުތު އެމީހާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބިލިއަނަރު ކަމުގައިވީތީ ތިލަފަތުގައި ހެޔޮކަމުގެ ކޮޅަށް ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ބަރެއް ނުވާނެއެވެ. ސުވަރުގެ ވަދެވޭނީ ތައުބާވެ ހެޔޮ އަމަލުކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.  

ތައުބާވެ ﷲ ތައާލާގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވާން ބޭނުންވާ މީހާ އެކަން މާދަމާއަށް ފަސް ނުކުރާށެވެ! މިއަދުކުރާށެވެ! ތައުބާވުމަކީ ވަކި ދުވަހެއް ބަލައިގެން ކުރަން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ވީހައި އަވަހަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރާނީ ކޮން ވަގުތަކުކަން ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނުއެނގޭނެތީއެވެ.  

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް