އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އއ.ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގައި ކަނޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

 މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި  ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރުގައި ސަލާމަތީގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާ، ކަނޑުއުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައާއި މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤައިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 އއ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި މެރިން ޕޮލިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ 12 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ