އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޓްރަމްޕުގެ ޞުލްޙައިގެ ޕްލޭން ބަލައި ނުގަންނަން ޢަރަބި ލީގުން ނިންމައިފި

ޓްރަމްޕުގެ ޞުލްޙައިގެ ޕްލޭން ބަލައި ނުގަންނަން ޢަރަބި ލީގުން ނިންމައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މެދުއރުމައްޗަށް ޞުލްހަގެނައުމުގެ ނަމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އެކުލަވާލެއްވި ޞުލްޙައިގެ ޕްލޭން ބަލައިނުގަންނަން ޢަރަބި ލީގުން ނިންމައިފިއެވެ. 

މިޞުރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގައި މިއަދު ބޭއްވި ބަދަލުވުމުގައި މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ޤައުމަކުން އެ ޕްލޭނަސް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަށްވެސް އެ ޕްލޭނުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައި ނެތުމެވެ. 

ޤަރުނުގެ ހުށަހެޅުން ކަމަށް ބުނެ ތައްޔާރުކުރި ޕްލޭން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަލަސްޠީނާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާވެސް ކުރުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި އިޒްރޭލް ބޭނުންވާ ގޮތަށެވެ. ޢަރަބި ލީގުން މިއަދުވެސް ނިންމީ 2 ސްޓޭޓް ޕްލޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް