އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލު މީސްތަކުން ބަލައި ނުގަތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން! ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބޭނެ!: ޑރ. އިޔާޟް

ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލު މީސްތަކުން ބަލައި ނުގަތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން! ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބޭނެ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ﷲ އަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ނަބިއްޔާ (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރާށެވެ! މީސްތަކުން އެކަން ބަލައި ނުގަތް ނަމަވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ. 

އިމާމް މާލިކްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.! "ﷲ އަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަންކަން ދެމިގެންވެއެވެ." އެބަހީ ﷲ އަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ކުރާ ކަންކަން ﷲ ދަމަހައްޓަވާނެތެވެ. އެނޫން ކަންކަން އިސާހިތަކު ނެތިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. 

ކަނައަތުން ކުރާ ކަންކަން ވައަތަށްވެސް ނުއެނގޭނެ ގޮތަށް ސިއްރިޔާތުގައި ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރާށެވެ! ތިމާކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ދަރުމަ އެދޭނީ ހަމައެކަނި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ.

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

ޑރ. އިޔާޟްގެ މި ބަސްފުޅުން އެނގިގެންދަނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަމުން ގެންދަންވީ ބައަކު ރުހޭހައި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫން ކަމާއި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަންވީ ﷲ އަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ނަބިއްޔާ (ޞޢވ) ގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކަމެވެ. އެއިރުން މީސްތަކުން އެކަން ބަލައި ނުގަތް ނަމަވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބޭނެ ކަމެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް